Bakalárska práca – Úvod

Teoretická časť bakalárskej práce začína úvodom, v ktorom autor popíše, akú tému si pre spracovanie bakalárskej práce zvolil, prečo si túto tému zvolil a v skratke popíše, čomu sa bude v jednotlivých kapitolách a podkapitolách venovať. V úvode môže autor spomenúť tiež aj bibliografický zdroj, ktorý tvoril základ pre spracovanie teoretickej časti.

Ak bakalárska práca obsahuje aj empirickú časť, autor stručne v úvode popíše, čo je predmetom a cieľom empirickej časti. V úvode tiež autor popíše jasne hlavný cieľ práce a tiež čiastkové ciele, ktoré sú potrebné na dosiahnutie hlavného cieľa. Úvod sa ako názov kapitoly nečísluje.

Vzor úvodu v bakalárskej práci:

Bakalárska práca Úvod

Bakalárska práca Úvod

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.