Anotácia diplomovej práce

Podľa akademického slovníka [1] je anotácia redukovaný text stručne charakterizujúci obsah dokumentu, poprípade informujúci o autorovi, zameraní, vedeckej alebo umeleckej hodnote dokumentu. Anotácia môže mať vysvetľujúci alebo odporúčací charakter a obsahovať informácie prevzaté z iných dokumentov.

Anotácia diplomovej práce je teda krátka charakteristika či stručné zhrnutie toho, čomu ste sa vo svojej diplomovej práci venovali. Môže obsahovať tiež obsah a spôsob spracovania, a zároveň aj výsledky záverečnej práce.

Anotácia diplomovej práce sa nachádza v úvodnej časti diplomovej práce a spravidla sa umiestňuje za zadanie práce. Zvyčajne obsahuje názov fakulty, študijný program, meno autora, vedúceho a konzultanta záverečnej práce. 

Aký je rozsah anotácie bakalárskej práce?

Rozsah anotácie diplomovej práce si určujú vysoké školy, resp. fakulty vo svojich smerniciach. Zvyčajne je to však niekoľko riadkov, napríklad 4-5 riadkov. Niektoré fakulty uvádzajú rozsah anotácie bakalárskej práce až na jednu stranu, prípadne vyžadujú aj anotáciu v cudzom jazyku.

Zaradené v Diplomová práca |

Anotácia

Podľa akademického slovníka [1] je anotácia redukovaný text stručne charakterizujúci obsah dokumentu, poprípade informujúci o autorovi, zameraní, vedeckej alebo umeleckej hodnote dokumentu. Anotácia môže mať vysvetľujúci alebo odporúčací charakter a obsahovať informácie prevzaté z iných dokumentov.

V prípade záverečných prác ide teda v prípade anotácie o krátku charakteristiku či stručné zhrnutie toho, čomu ste sa vo svojej záverečnej práci venovali. Môže obsahovať tiež obsah a spôsob spracovania, a zároveň aj výsledky záverečnej práce.

Anotácia sa nachádza v úvodnej časti záverečnej práce a spravidla sa umiestňuje za zadanie práce. Zvyčajne obsahuje názov fakulty, študijný program, meno autora, vedúceho a konzultanta záverečnej práce. 

Aký je rozsah anotácie?

Rozsah anotácie si určujú vysoké školy, resp. fakulty vo svojich smerniciach. Zvyčajne je to však niekoľko riadkov, napríklad v prípade anotácie bakalárskej práce je to rozsah 3-4 riadky, anotácia diplomovej práce 4-5 riadkov a anotácia rigoróznej práce 5-7 riadkov. Niektoré fakulty uvádzajú rozsah anotácie záverečnej práce až na jednu stranu, prípadne vyžadujú aj anotáciu v cudzom jazyku.

Rozdiel medzi anotáciou a abstraktom

 Na rozdiel od abstraktu prináša anotácia krátke hodnotenie diela s informáciou, pre koho je určené, aké ciele sleduje. Je to teda stručný záznam, krátka informácia o diele. Môže obsahovať kritické hodnotenie, analytickú charakteristiku, ale aj špeciálny pohľad na publikáciu.

Zaradené v Záverečná práca |

Paneurópska vysoká škola

Paneurópska vysoká škola n.o., v skratke “PEVŠ”, je súkromnou vysokou školou so sídlom v Bratislave. Jej založenie sa datuje do roku 2003. Štátny súhlas na pôsobenie, pôvodne ako Bratislavská vysoká škola práva, získala Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 725/2004 14. júla 2004.

Od svojho začiatku mala ambíciu stať sa výnimočným centrom moderného vzdelávania a výskumu.

Jej zakladateľmi boli expremiér Slovenskej republiky JUDr. Ján Čarnogurský spolu s profesorom Vasilijem Lipitksym a podnikateľom Ing. Alexandrom Somovom.

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality |

Diplomová práca – Monitorovacie systémy

Diplomová práca vzor – Monitorovacie systémy

V nasledujúcej  kapitole sme sa zaoberáme monitorovacími systémami, počnúc históriou poplašných zariadení, ďalej rozoberáme rôzne druhy a podoby týchto systémov, venujeme sme sa aj ich významu, funkciám a elementárnym požiadavkám, ktoré by mali takéto systémy spĺňať. Podrobnejšie sme sa venujeme kamerovým systémom, detekcii pohybu pomocou kamerových systémov, a mestským kamerovým systémom, keďže práve tento druh monitorovacieho zariadenia je pre našu prácu determinujúci.

Keď nahliadneme do minulosti, potreba ochrany pred nebezpečenstvom a s tým spojená potreba signalizovať nebezpečenstvo, spadala do kompetencie strážnych psov. História monitorovacích systémov je pomerne mladá. Ich zavedeniu predchádzal vynález a vývoj poplachových zabezpečovacích systémov a zariadení. Monitorovacie systémy sa vyvíjali a naďalej vyvíjajú súbežne s vývojom poplachových zabezpečovacích systémov.

diplomová práca vzordiplomová práca vzordiplomová práca vzor
Zaradené v Diplomová práca | Označkované , |

Rigorózna práca – Marketingová komunikácia

Rigorózna práca vzor  – Marketingová komunikácia

Firmy, ktoré majú záujem uspieť nielen doma, ale i na globálnom trhu, musia zabezpečiť, aby sa propagácia ich produktov dostala k zákazníkovi so všetkými aspektmi, ktoré je vzpotrebné zákazníkovi v rámci marketingu predstaviť. Preto je potrebné plánovať integrovanú marketingovú komunikáciu, to znamená využívať súbežne viac komunikačných kanálov. Dôležité je zladiť najmä produktovo orientované informácie           na funkcionalitu a úžitkovú hodnotu produktov, naplnenie potrieb a očakávaní zákazníkov o pôvode ponúkaných produktov, o firemnej filozofii, poslaní spoločnosti, ktorá produkt vyrába alebo predáva, o jej vzťahu k zlepšeniu svojho externého prostredia a iné skutočnosti.

Čoraz častejšie kauzy v potravinárskom priemysle, najmä v obchodných reťazcoch, spojené s nekvalitou ponúkaných produktov, ktoré ohrozujú zdravie, spôsobujú averziu zákazníkov voči hypermarketom a uprednostňujú malých výrobcov s garanciou kvality, aj keď je cena ponúkaných produktov o niečo vyššia. Európska únia pripravuje zmeny   v označovaní potravinárskych výrobkov. Okrem krajiny pôvodu bude musieť označenie obsahovať aj miesto výroby, čo je pre zákazníkov pozitívne, nakoľko budú vedieť, odkiaľ daný produkt pochádza. Napriek tomu, že z marketingového hľadiska by mohlo ísť  o skvelú príležitosť pre firmy, aby sa od ostatných odlíšili a získali výhody oproti konkurencii, sú voči tomuto kroku vyjadrené nespokojnosti. Myslím si, že tu ide  o neschopnosť niektorých predajcov garantovať kvalitu a teda o obavy s konfrontácie so zákazníkmi alebo neschopnosť využívať nástroje integrovanej marketingovej komunikácie.

rigorózna práca vzorrigorózna práca vzorrigorózna práca vzor
Zaradené v Rigorózna práca | Označkované , |

Bakalárska práca – Teória literatúry

Bakalárska práca vzor – Teória literatúry

Základným kritériom na vymedzenie súboru kompetencií vo vyučovaní literatúry a jej obsahu je  trojúrovňová sústava všeobecných cieľov vzdelávania. Za všeobecnú úroveň sú považované štyri strategické piliere vzdelávania – učiť sa žiť, učiť sa učiť, učiť sa spolupracovať a učiť sa konať. Ďalšiu dôležitú úroveň predstavujú kompetenčné a osobnostné ciele. Tie sú zamerané na  činnostnú stránku vzdelávania a tvoria ich  formatívne procesy – kognitivizácia, emocionalizácia, motivácia, socializácia, axiologizácia a kreativizácia žiaka. Najnovšia formulácia roviny cieľov vyučovania v literatúre  je tvorená účelom vzdelávania, ktorý  vychádza z myšlienky, na základe ktorej konečným zmyslom vzdelávania je pripraviť žiaka tak, aby bol pripravený a schopný  zastávať všetky sociálne roly, ktoré sa od neho ako dospelého jedinca očakávajú – ochranca zdravia a prostredia, človek ako samouk, občan a vlastenec, profesionál a zamestnanec, manžel a rodič, tvorca domova a spotrebiteľ, využívateľ voľného času a  tvorca seba samého (Hincová, Húsková, 2011).

Po takto stanovených všeobecných cieľoch vzdelávania je možné aplikovať ich a rozvíjať aj v oblasti cieľov v predmete slovenský jazyk a literatúra. To viedlo k vymedzeniu predmetových spôsobilostí – kompetencií, ktorými sa budú určené všeobecné ciele realizovať vo vyučovaní tohto predmetu. Prvým krokom bolo definovanie vzdelávacieho obsahu s  komplexom jazykovedných a literárnovedných pojmov. Nový prístup znamená kvalitatívne vymedzenie úrovne zvládnutia obsahu vzdelávania, čo vyžaduje vypracovanie výkonových štandardov pre obidve zložky predmetu (Hincová, Húsková, 2011).

bakalarska-praca-vzor-teoria-literaturybakalarska-praca-vzor-teoria-literatury2bakalarska-praca-vzor-teoria-literatury3
Zaradené v Bakalárska práca | Označkované |

Bakalárska práca – Problematika drog

Bakalárska práca vzor – Problematika drog

Súčasná doba prináša neustále zmeny, ktoré zanechávajú na našom správaní stopy, vyvolávajú určité reakcie, nastoľujú situácie a problémy, ktoré sme nútení riešiť.

Ide o stratu sociálnych istôt, pretože polarizovaná spoločnosť sa ocitá zoči-voči násiliu, netolerancii, stresu. Každý z nás na tieto zmeny reaguje inak. Niekto sa im dokáže vzoprieť, niekto sa prispôsobí, a nájde si spôsob, ako prežiť. Sú však ľudia, ktorí nemajú toľko sily, aby si s týmito problémami poradili a zvládli ich. A práve vtedy vznikajú rôzne formy reakcií, ktoré odrážajú ich  neistotu, strach, hnev, aj iné emócie.

Často ide o ľudí,, ktorí nemajú dostatok síl ubrániť sa  záťaži, zvládnuť tieto životné situácie a zvolili si inú cestu životom, určitú formu úniku, ktorý im ponúka barličky – možnosť zabudnúť.

Drogy –  ktoré im umožňujú zabudnúť, odísť, uniknúť na niekoľko chvíľ z reality, často bez možnosti návratu.

Často je táto cesta bez možnosti návratu, bez možnosti napraviť túto zlú voľbu. My – „okoloidúci“ ich často odsudzujeme, zaškatuľkujeme ich do kategórií, ktoré sme si pre nich vytvorili na základe úsudkov, predsudkov. Mnohokrát sa vyhýbame možnosti lepšie sa prizrieť a zamyslieť sa nad tým, čo ich viedlo k tomuto úniku.

Možno aj vieme pomenovať rizikové  faktory, ktoré vedú k závislostiam,  niekedy si nahovárame, že nám sa to nemôže stať, že my sme silní a zvládame záťažové situácie. Je to však skutočne tak?. Čo dokážeme urobiť preto, aby sa to nám nestalo? Bránime sa dostatočne? Hľadáme vhodné spôsoby, ktoré nám pri tom pomáhajú? Snažíme sa predísť týmto situáciám, v ktorých človek do istej miery zlyháva?

bakalarska-praca-vzor-problematika-drogbakalarska-praca-vzor-problematika-drog2bakalarska-praca-vzor-problematika-drog3
Zaradené v Bakalárska práca | Označkované |

Bakalárska práca – Duševné vlastníctvo

Bakalárska práca vzor – Duševné vlastníctvo

Právo ako spoločenský jav má tri podoby, ktorými sú:

– právne normy,

– právne vzťahy a

– právne vedomie.

Právne normy sú tvorené súhrnom právnych noriem, ktoré sa považujú za základnú rovinu, ktorá tvorí základ pre existenciu ďalších iných, upravuje všetky spoločenské vzťahy vo všeobecnosti, ale zároveň sa dostáva do formy, ktorá je štátom uznaná a tým zabezpečuje všeobecnú záväznosť pre všetky subjekty, je možné vynútiť si tieto práva štátnou mocou. V užšom slova zmysle konkrétna právna norma hovorí čo má byť a teda ide o určitý vzor správania sa.

Právne vzťahy predstavujú konkrétnu, existujúcu právnu rovinu, ktorá predstavuje to čo je.

Právne vedomie predstavuje psychologickú rovinu, ktorá je súčasťou spoločenského vedomia. Toto právne vedomie sa delí na platné právo a zaujatie postoja, resp. prezentovanie vlastného názoru. Význam právneho vedomia ako celku má predpoklad na dodržiavanie práva v štáte. Jeho znalosť síce nezaručuje dodržiavanie práva a môže predstavovať aj istú hrozbu obchádzania tohto práva a hľadania slabých miest, avšak akýkoľvek právny štát má za úlohu dbať a dohliadať na dodržiavanie práva a akékoľvek obchádzanie, prípadne iné prispôsobovanie si práva, má postihovať.

Definícia pojmu duševné vlastníctvo však ani zďaleka nie je týmto spôsobom uvedená. Ide o zaužívané vysvetlenie pojmu, ktorý je vo svojej podstate veľmi všeobecný, ale zároveň svojimi charakterovými vlastnosťami jedinečný. V bežnom živote sa človek stretáva s pojmom vlastnícke právo. Ak aj nepoužíva priamo toto slovné spojenie, všetky veci, ktoré sú v jeho vlastníctve, považuje za svoje, užíva ako vlastné a chráni si ich všetkými dostupnými spôsobmi, sú upravované vlastníckym právom, ktoré je zaručené ústavou, v našom prípade Ústavou Slovenskej republiky.

bakalarska-praca-vzor-dusevne-vlastnictvobakalarska-praca-vzor-dusevne-vlastnictvo2bakalarska-praca-vzor-dusevne-vlastnictvo3
Zaradené v Bakalárska práca | Označkované |

Rigorózna práca – Ochranné opatrenia

Rigorózna práca vzor – Ochranné opatrenia

Ochranné opatrenia predstavujú samostatnú kategóriu sankcií ukladaných za spáchanie trestných činov alebo činov inak trestných. Ochranné opatrenia nepredstavujú výlučnú kategóriu sankcií upravenú v trestnom práve. Slovenský zákonodarca zakotvuje dva druhy sankcií, ktoré predstavujú právny následok za spáchanie trestného činu alebo činu inak trestného. V kontexte zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej aj „TZ“ alebo „Trestný zákon“) sú sankciami tresty a ochranné opatrenia, ktorých uložením a výkonom je napĺňaný účel Trestného zákona.

Obe uvedené sankcie ukladané v trestnom konaní plnia nenahraditeľné miesto pri ochrane spoločnosti, pri prevencii spoločnosti a štátu pred páchaním trestných činov. Hoci plnia spoločný hlavný účel Trestného zákona, teda chránia spoločnosť, práva a oprávnené záujmy fyzických osôb a právnických osôb pred páchaním protiprávnych činov, ktoré napĺňajú znaky skutkovej podstaty trestných činov, nachádzame medzi nimi značnú diferenciáciu, čo je odôvodňuje ich samostatnú právnu úpravu.

Oblasti trestných sankcií sa výrazne dotklo prijatie zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona. Jedným z prvoradých cieľov rekodifikácie trestnoprávnych predpisov bolo dosiahnutie a zabezpečenie úrovne kodifikácie, ktorá je porovnateľná s európskym štandardom. Prvoradým cieľov, ktorým bola kladená požiadavka humanizácie, bolo stanovenie nepodmienečného trestu odňatia slobody ako trestu ultima ratio

rigorózna práca vzorrigorozná práca vzorrigorózna práca vzor
Zaradené v Rigorózna práca | Označkované , |

Tento učiteľ dokončil čmáranice svojich žiakov veľmi veselo

7Keď si thajský učiteľ všimol množstvo nedokončených čmáraníc svojich študentov v teste, ktorý im dal vypracovať, napadlo ho, že ich dokončí.

“Na začiatku si väčšina z nich len tak kreslila, pretože sa nudili alebo čakali, kým sa skončí písanie testu. Po tom, čo si uvedomili čo som urobil, začali kresliť viac a žiadali ma, aby som ku kresbám pridal svoj vlastný námet.“ povedal.

Niektoré kresby potrebujú len málinko dokresliť, kým iné dostávajú nové časti tela či ďalšie postavy a práve toto vytvára vlastný príbeh.

Pokračovať v čítaní

Zaradené v Aktuality |