Čo je to resumé?

resume

Podľa slovníka cudzích slov je resumé slovo pochádzajúce z francúzštiny a znamená “zhrnutie, prehľad, stručný obsah prejavu, článku” a p. [1]

V prípade záverečnej práce ide teda o obsah, výťah, resp. zhrnutie najdôležitejších záverov práce, ku ktorým autor pri svojom skúmaní dospel. Resumé by malo objasniť napríklad:

  • prečo si študent zvolil danú tému,
  • problematiku predkladanej práce,
  • hlavný cieľ výskumu a analýzy,
  • použité metódy,
  • stručný popis jednotlivých kapitol,
  • či sa potvrdila hypotéza,
  • či práca dosiahla stanovený cieľ,
  • čo najvýznamnejšie bolo v práci zistené,
  • prínos výskumu pre odbor,
  • ako sa dá práca ďalej využiť. [2], [3]
Pokračovať v čítaní
Publikované v Záverečná práca | Označkované |

Aký titul sa udeľuje za obhájenie rigoróznej práce?

Množstvo záverečných prác môže byť občas mätúce. Nie je to len bakalárska a diplomová práca, ktoré nedávajú študentom spávať. Rigorózna práca je v mnohých ohľadoch náročnejšia ako spomenuté záverečné práce, preto sa k nej mnoho študentov ani nedostane.

Odradí ich nielen ďalšie štúdium, ale aj náročnosť obhajoby tejto práce. Preto mnoho študentov ani len netuší, aký titul môžu za obhájenie rigoróznej práce získať. Tituly získané za takúto obhajobu sa líšia podľa študovaného odboru, jedno však majú všetky odbory spoločné: aby mohol adept získať titul po obhájení rigoróznej práce, musí byť držiteľom titulu magister.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Rigorózna práca |

Anotácia

Podľa akademického slovníka [1] je anotácia redukovaný text stručne charakterizujúci obsah dokumentu, poprípade informujúci o autorovi, zameraní, vedeckej alebo umeleckej hodnote dokumentu. Anotácia môže mať vysvetľujúci alebo odporúčací charakter a obsahovať informácie prevzaté z iných dokumentov.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Záverečná práca |

Účinné rady ako vypracovať seminárnu prácu

Na prvý pohľad sa to môže zdať veľmi zložité. Ver, že vypracovať úspešnú seminárnu prácu nie je až taká veda, ako to na prvý pohľad vyzerá. Poznáš to, že zdanie môže niekedy klamať? Tak práve toto jepresne ten prípad.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Seminárna práca |

Metodika bakalárskej práce

Bakalárska práca je záverečná vedecko-kvalifikačná písomná práca bakalárskeho študijného programu. Ide o obsiahnutie študovanej problematiky počas prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Obhajoba bakalárskej práce je súčasťou štátnej skúšky.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Bakalárska práca | Označkované , |

Čo je to Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP)?

crpz

Jedným z najväčších strašiakov študentov píšucich záverečné práce je Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác, ktorý mnohí poznajú len vďaka jeho iniciálovej skratke CRZP. Prečo je dôležitý a ako funguje?

Centrálny register záverečných prác je pre vysoké školy na Slovensku povinný od roku 2009, kedy ho novela zákona o vysokých školách určila za jedno z kritérií hodnotenia prác. Do tohto registra sa ukladajú bakalárske práce, diplomové práce aj rigorózne práce a po odsúhlasení podmienok je tieto práce možné nájsť v online katalógu CRZP. Práce sa týmto spôsobom uchovávajú na dobu 70 rokov podľa pravidiel autorského zákona.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Záverečná práca | Označkované |

Citovanie v bakalárskej práci

Metódy citovania v bakalárskej práci

V bakalárskych prácach sa najčastejšie stretávame s metódami citovania v texte podľa prvého údaja a dátumu, podľa číselných odkazov a podľa priebežných poznámok pod čiarou.

Samotný proces citovania musí spĺňať aspekt etiky citovania a techniky citovania. V bakalárskej práci by sa mal použiť len jeden druh citovania.

Najpoužívanejšou metódou je metóda prvého údaja a dátumu, pričom sa uvádza v zátvorke meno autora a rok vydania. Pri doslovných citáciách sa v zátvorke uvedie aj číslo strany, na ktorej sa citovaný text v publikácii nachádza.

Použitá literatúra sa uvádza v závere bakalárskej práce v zozname použitej literatúry.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Bakalárska práca | Označkované , , , , , , |

Ako sa píše seminárna práca

Spracovať seminárnu prácu po formálnej stránke sa môže na prvý pohľad zdať komplikované, avšak v dnešnej dobe by to nemal byť pre bežného študenta vysokej školy žiaden problém.

Skutočný problém často prichádza, keď ide o obsahovú stránku práce. Veď to poznáte: O čom mám písať? Ako začať? Kde hľadať? Čo mám vlastne hľadať?…

Najjednoduchšie je samozrejme využiť naše služby, a nechať si vyhotoviť kvalitné podklady pre seminárnu prácu. Ale čo za tým vlastne všetko je? Ako to tí ostatní vlastne robia?

Pokračovať v čítaní
Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , , |

Oponentský posudok diplomovej práce

OPONENTSKÝ POSUDOK

Diplomovú prácu hodnotí konzultant, či školiteľ, ktorého ste si vybrali, resp. mu prislúcha daná téma diplomovej práce. Ďalším hodnotiteľom je oponent diplomovej práce, ktorého úlohou je kriticky posúdiť viacero dôležitých a vopred stanovených kritérií práce prostredníctvom oponentského posudku diplomovej práce. Je však potrebné rozlišovať, či má práca kompilačný (zhŕňa poznatky z rôznych prameňov) alebo experimentálny (založený na pokusoch/experimentoch) charakter.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Diplomová práca | Označkované |

Seminárna práca – Úprava strany a číslovanie

Text práce sa píše so zarovnaním vľavo , veľkosti 12, zvolené písmo Times New Roman alebo Arial. Ak aj pedagóg dovolí / vyžaduje iný typ, treba sa vyhýbať komickému a okrasnému písmu.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , , |