Bakalárske záverečné práce

Bakalárske záverečné práce sú určitou formou vyvrcholenia prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania, kedy má možnosť poslucháč – absolvent prvého stupňa vysokej školy prezentovať svoje vedecké a odborné znalosti a určitým spôsobom prispieť pre spoločnosť vyriešením určitej problematiky, ktorá bude prínosom pre spoločnosť, ktorá mu umožnila získať vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Aj keď sa jedná o prvú vedeckú prácu vysokoškolsky vzdelaného človeka, jedná sa o vedeckú prácu s vysokou pridanou hodnotou a preto aj autor bakalárskej práce má k danej problematike pristupovať týmto postojom.

Bakalárska práca sa vypracováva v treťom ročníku, t.j. na konci prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania a stáva sa majetkom školy, na ktorej bola riešená, obhajovaná a aj uznaná za vedecké dielo.

Bakalárska práca je vykonávaná za spolupráce pedagogického pracovníka, pričom práca má aj oponenta, ktorého úlohou je zistiť relevantnosť danej práce ako aj upozorniť na nedostatky v danej práci.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca. Zálohujte si trvalý odkaz.