Význam diskusie v záverečnej práci

Diskusia je najdôležitejšou časťou záverečnej práce, ak sa na ňu pozrieme z hľadiska jej prínosu. Je to vlastne logické – ak nie je o čom diskutovať, zrejme nebol dôvod na napísanie tejto práce.

Časť diskusia v rámci bakalárskej alebo diplomovej práce

  • odpovedá na otázky položené v úvode práce, zároveň ich podporuje a vysvetľuje,
  • analyzuje, interpretuje a rozoberá získané výsledky z hľadiska autora práce,
  • obsahuje úvahu o význame výsledkov práce.

Práve výsledky práce sú z hľadiska diskusie kľúčové. Autor by sa mal pokúsiť definovať možné zovšeobecnenia, porovnať výsledky s výsledkami iných autorov a konfrontovať výsledky so stanovenými cieľmi práce. Uvádzajú sa tiež klady a zápory dosiahnutých výsledkov.

Diskusia prináša teda vlastný pohľad autora na skúmanú problematiku, môže korigovať chyby v iných prácach, prípadne priniesť úplne nový pohľad na riešenú problematiku. Autor záverečnej práce by však nemal v diskusii uvádzať nepodložené závery a tvrdenia, ktoré nevyplývajú z vlastných výsledkov.

Je vhodné doplniť tiež možný stupeň generalizácie poznatkov a dopad výsledkov na prípadný ďalší výskum v relevantnej oblasti. [1]

Zaradenie diskusie v štruktúre záverečnej práce

Diskusia je vo väčšine metodických príručiek uvádzaná ako samostatná časť umiestnená v závere práce. Vzhľadom na úzku spätosť s výsledkami práce je často súčasťou kapitoly s názvom Výsledky práce a diskusia. Pozrite si aj:

Zdroje:

[1] MEŠKO, Dušan – KATUŠČÁK, Dušan et al.: Akademická príručka. Martin: Osveta, 2004. ISBN 80-8063-150-6.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.