Esej : Komunikácia

esej-vzor-komunikaciaKomunikácia je integrálnou súčasťou života každého jedného z nás a verbálna komunikácia je jednou z najdôležitejších potrieb života .

Komunikácia je prostriedok, ktorý umožnil ľuďom vyniknúť a vymaniť sa zo sveta jednoduchej biologickej existencie. Nič nestratila na svojom význame ani dnes vo svete internetovej a počítačovej komunikácie. práve naopak, dostala sa na iný stupeň. Efektívna komunikácia tvorí základ úspešného, efektívneho fungovania každého druhu ľudskej komunity.

Interná komunikácia predstavuje dôležitý prvok našej kultúry, ktorá je uplatňovaná aj v rámci verejného sektora a zároveň je prostriedkom na objasňovanie jeho hodnôt. Smerom navonok sa verejný sektor prezentuje prostredníctvom externej komunikácie, prostredníctvom vhodne zvoleného a aplikovaného public relations. Public relations sú dnes často skloňovanou témou v laickej i odbornej verejnosti. Ich prvoradým poslaním je objektívne informovať identifikované cieľové skupiny, širokú verejnosť, súkromnú sféru a pritom budovať dobré meno obcí, miest, vyšších územných celkov a vytvárať vzájomné porozumenie medzi subjektmi verejnej správy jej predstaviteľmi, verejnosťou a súkromným sektorom.

Komunikácia nemá statický, jednorazový charakter. Ide o proces výmeny informácií, myšlienok a predstáv medzi odosielateľom a príjemcom, teda vo všeobecnosti je to proces prenosu sprostredkovávaného zmyslu a významu výpovede prostredníctvom vzájomného porozumenia si. A to pomocou symbolov, znakov, medzi ktorými sú dominantné jazykové znaky. Avšak vo svete hrajú takmer rovnako významnú úlohu znaky a symboly mimojazykové (logo, znak, obal, poslanie, a pod.) Komunikácia je podmienkou vývoja a existencie ľudí a prostredníctvom komunikácie sa ľudia spájajú na dosiahnutie spoločných cieľov.

Verejná správa predstavuje živý sociálny systém, v ktorom sa na komunikáciu kladú vysoké požiadavky a zároveň samotná komunikácia, jej kvalita a vhodné zameranie ovplyvňujú úspešnosť jednotlivých krokov. Komunikácia je prostriedkom riadenia a spojenia ľudí v organizácii pre dosiahnutie spoločných cieľov a zámerov. Komunikácia sa prelína všetkými funkciami manažmentu (plánovanie, organizovanie, získavanie a rozvoj). Samotný proces komunikácie sa neobmedzuje len smerom do vnútra na vlastných zamestnancov, ale prinajmenšom rovnako dôležité je tiež zameranie komunikácie do externého prostredia , budovanie vhodného Public relations danej inštitúcie alebo verejného sektora ako celku. Podľa toho, na ktorej úrovni komunikácia prebieha a na čo sa zameriava, členíme ju na komunikáciu internú uskutočňujúcu sa vo vnútri organizácie – medzi pracovníkmi, nadriadenými a podriadenými, a na komunikáciu externú.

Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.