Hypotéza v diplomovej práci

Študent druhého stupňa vysokoškolského štúdia by mal v diplomovej práci prejaviť aj schopnosť overovania stanovených hypotéz. Znamená to zisťovanie podporujúcich alebo odmietajúcich faktov v praxi.

Čo je hypotéza?

Hypotéza je jednoznačné, výstižné a stručné vyjadrenie. Je to jeden z prvkov vedeckého bádania, ktoré mu dodáva presnosť. Študent pri tvorbe hypotéz vychádza zo štúdia problematiky v literatúre, z osobnej skúsenosti, praxe či diskusií. Vychádza pritom z toho, čo je o probléme známe a posúva poznanie ďalej – hypotézou odkrýva nové aspekty problému, rozširuje ho, stavia ho do iného uhla.

Pravidlá pre formulovanie hypotézy

Tvar hypotéz je presne podpísaný a pravidlá, podľa ktorých sa formulujú, sú veľmi jednoduché:

  1. hypotéza je oznamovacia veta
  2. obsahuje dve premenné
  3. jedna premenná má dve roviny, medzi ktorými je vzťah vyjadrený 2. stupňom prídavného mena alebo príslovky (menší ako, slabší ako, intenzívnejšie ako a pod.), druhá premenná nemá roviny,
  4. premenné sa dajú presne zisťovať (merať, kategorizovať).

Pri diplomovej práci sa na overenie hypotéz odporúča cielená, experimentálna alebo analytická metóda, no nie v každom prípade je povinná.

Potvrdené, vyvrátené alebo nepotvrdené hypotézy je potrebné uviesť v časti výsledky, prípadne diskusia diplomovej práce. Ak existuje dostatok podkladov pre vlastné, nové hypotézy, autor uvedie v diplomovej práci aj tie.

Vzor a ukážka diplomovej práce :

Diplomová práca vzor - 1

Diplomová práca vzor – 1

Diplomová práca vzor - 2

Diplomová práca vzor – 2

Diplomová práca vzor - 3

Diplomová práca vzor – 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.