Diplomová práca – Diskusia

Diskusia sa z hľadiska vedeckého prínosu považuje za najdôležitejšiu časť diplomovej práce. V diskusii autor odpovedá na úlohy a vytýčené ciele, ktoré si určil v úvode diplomovej práce. Autor rozoberá zistené poznatky a informácie, analyzuje ich a porovnáva s faktami od iných autorov a z predchádzajúcich prieskumov.

V tejto časti sa uvádza tiež vlastný prínos autora k problematike a venuje sa i testovaným hypotézam či obmedzeniam pri práci. Je potrebné venovať sa významnosti získaných výsledkov, ako aj ich dopad na ďalší výskumu, prípadne i konkrétne odporúčania pre ďalšie smerovanie výskumu.

V diskusii sa tiež uvádzajú konkrétne odporúčania pre prax, ktoré vyplynuli zo zistených poznatkov. Ide o vlastný prínos autora do danej problematiky a o vyjadrenie jeho postoja k vybranej téme.

Výsledky práce a diskusia tvoria spravidla 30 až 40 % práce.

.

Vzor a ukážka diplomovej práce :

Diplomová práca vzor - 1

Diplomová práca vzor – 1

Diplomová práca vzor - 2

Diplomová práca vzor – 2

Diplomová práca vzor - 3

Diplomová práca vzor – 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.