Úvod seminárnej práce

Seminárna práca začína spravidla úvodom, v ktorom autor popíše, akú tému si pre spracovanie práce zvolil, prečo si túto tému zvolil a v skratke popíše, čomu sa bude v jednotlivých kapitolách a podkapitolách venovať. V úvode môže autor spomenúť tiež aj bibliografický zdroj, ktorý tvoril základ pre spracovanie. Ak seminárna práca obsahuje aj analytickú časť, autor stručne v úvode popíše, čo je predmetom a cieľom tejto časti. V úvode tiež autor popíše jasne cieľ práce. Úvod sa ako názov kapitoly nečísluje.

Vzor úvodu v seminárnej práci:

Seminárna práca Úvod

Seminárna práca Úvod

Seminárna práca Úvod 2

Seminárna práca Úvod 2

Seminárna práca Úvod 3

Seminárna práca Úvod 3

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.