Úvodzovky

Písanie úvodzoviek

Úvodzovky patria spolu s bodkou, výkričníkom, otáznikom, čiarkou, bodkočiarkou, pomlčkou, troma bodkami, zátvorkami, dvojbodkou a lomkou do skupiny interpunkčných znamienok.

Z gramatického hľadiska plnia úvodzovky tzv. vyčleňovaciu funkciu vo vete. Takúto funkciu vo vete plnia aj bodka, čiarka, pomlčka, dvojbodka a zátvorky.

Kedy používať úvodzovky?

  1. priama reč

Úvodzovky sa píšu na začiatku a na konci priamej reči alebo na začiatku a na konci jednotlivých úsekov priamej reči oddelených od seba uvádzacou vetou. Napr. „A či to musí byť?“ ozval sa jeden. „Musí.“

  1. doslovné citáty

Úvodzovky sa používajú na začiatku a na konci doslovných citátov. Napr. V knihe sa píše: „Vlk žije v opustených tichých krajoch a divočinách.“

  1. výrazy príznačné pre isté prostredie alebo ľudí

Pri uvádzaní výrazov príznačných pre isté prostredie alebo ľudí sa tiež využívajú úvodzovky. Napr. Rodičia mu doniesli „jarmočnô“.

  1. pri dištancovaní sa od výrazov

Ak chceme uviesť výrazy, od ktorých sa hovoriaci dištancuje, používa ich s iróniou alebo v akomkoľvek inom zmysle, než sa používajú zvyčajne, môžeme tieto výrazy uviesť úvodzovkami.

Napr. Oprávnene sa možno pýtať, či tento jeho „nový prístup“ je skutočne nový.

  1. pri výrazoch hodnotených ako nesprávne

V tomto prípade ide predovšetkým o jazykovedné práce, konkrétne pri uvádzaní výrazov hodnotených ako nesprávne alebo nevhodné. Napr. „mestohrdina“ – hrdinské mesto; tkanivo, nie „tkáň, tkáne“.

Kedy nepoužívať úvodzovky?

Často sa stretávame so situáciami, kedy sú názvy označené úvodzovkami. Podľa pravidiel slovenského pravopisu však názvy kníh, časopisov, umeleckých a vedeckých diel a p. píšeme zvyčajne bez úvodzoviek. V prípade potreby (napr. ak je názov pridlhý a nie je jasné, kde sa končí) úvodzovky vša možno použiť.

Ako správne písať úvodzovky?

Úvodzovky sa používajú vždy vo dvojici, majú pravú a ľavú stranu. Na rozdiel od interpunkčných znamienok ako bodka, výkričník, otáznik, čiarka, bodkočiarka, tri bodky, dvojbodka, ktoré sa sa píšu bezprostredne za slovom bez vynechania medzery, sa úvodzovky píšu bez medzery nielen za výrazom, ktorý sa kladie medzi tieto interpunkčné znamienka, ale aj pred ním. [1]

Ako písať úvodzovky na klávesnici?

V slovenských textoch majú správne úvodzovky typograficky správne vyzerať tak, že začiatočné sú dole a koncové hore. Na klávesnici sa však správne úvodzovky pre slovenskú typografiu nenechádzajú – vygenerovať ich dokážu prepracované textové editory, ak majú správne nastavený jazyk a ostatné nastavenia.

V tomto prípade po zadaní kombinácie <Shift> + <ô> sa úvodzovky vygenerujú správne ako dolné na začiatku a horné na konci. Takéto úvodzovky sa dajú vygenerovať aj kombináciou <Alt> + <0132> pre začiatočné a <Alt> + <0147> pre koncové úvodzovky.

K nesprávnemu zobrazeniu oboch úvodzoviek ako horných dochádza spravidla v prípade nastavenia iného jazyka, napríklad angličtiny. [2]

Zdroje:

[1] http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf

[2] http://tvorim.net/typografia/68-uvodzovky-a-ich-spravne-pisanie

Tento obsah bol zaradený v Ďalšie práce a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.