Diplomová práca charakteristika

Diplomová práca je záverečná práca štúdia podľa študijného programu, ktorou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Diplomová práca patrí medzi vedecké práce.

Napísaním diplomovej práce študent preukazuje zvládnutie teórie a odbornej terminológie, úroveň znalostí a schopnosť samostatnej práce nadobudnutých počas štúdia.

Diplomovú prácu vypracováva študent pod odborným dohľadom vedúceho záverečnej práce (školiteľa).

Diplomovú prácu posudzuje oponent, ktorý vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok. Ukončuje sa komisionálnou obhajobou diplomovej práce, ktorá je súčasťou štátnej skúšky a je podmienkou získania akademického titulu. Po jej obhajobe sa sa absolventom druhého stupňa vysokoškolského štúdia udeľuje akademický titul magister alebo inžinier.

Vzor a ukážka diplomovej práce :

 

Diplomová práca vzor - 1

Diplomová práca vzor – 1

Diplomová práca vzor - 2

Diplomová práca vzor – 2

Diplomová práca vzor - 3

Diplomová práca vzor – 3

Ukážky diplomovej práce:

Diplomová práca – Európska únia

Diplomová práca – Kríza

Diplomová práca – Manažérske rozhodovanie

Diplomová práca – Manažment

Diplomová práca – Medicína

Diplomová práca – Mimovládne organizácie

Diplomová práca – Moldavsko

Diplomová práca – Nezamestnanosť

Diplomová práca – Poisťovníctvo

Diplomová práca – Referendum

Diplomová práca – Sociálna práca: týrané deti

Diplomová práca – Sociálna práca: závislosť

Diplomová práca – Sociálne prostredie

Diplomová práca – Staroba

Diplomová práca – Učiteľ

Diplomová práca – Verejná správa

Diplomová práca – Voľby

Diplomová práca – Výskumný plán

Diplomová práca – Žiak

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.