PÍSANIE ÚVODZOVIEK – AKO ICH POUŽÍVAŤ

Písanie úvodzoviek

Napísať správne úvodzovky nie je pre každého jednoduché. Vo všeobecnosti však platí, že sa do úvodzoviek dávajú citácie, priama reč a pojmy, ktoré chceme nejakým spôsobom zvýrazniť, či upriamiť na ne pozornosť. Písanie úvodzoviek spočíva v dvoch čiarkach, ktoré sú dolu pred daným slovom a v dvoch obrátených čiarkach, ktoré sú hore za daným slovom, či vetou. Avšak v próze je možné použiť namiesto dvoch čiarok aj pomlčku pre označenie priamej reči. Čitatelia sa zhodujú, že je to tak oveľa prehľadnejšie. Je na spisovateľovi, ktorý spôsob uprednostní.

Úvodzvovky pri písaní priamej reči

Písanie úvodzoviek je zrejme najzložitejšie pri písaní priamej reči a uvádzacej vety. Úvodzovky sa píšu na začiatku a na konci priamej reči. Pokiaľ sa priama reč skladá z viacerých úsekov, tak sa úvodzovky píšu na začiatku a na konci jednotlivých úsekov, ktoré sú od seba oddelené uvádzacou vetou, napr. 1. „Prečo sa ma to pýtaš?“ ozval sa Peter. 2. „Musím to urobiť.“ 3. „Ešte nechoď preč.“ volala za ním Mara. „Najskôr sa najedz.“

Pokiaľ je za priamou rečou uvádzacia veta, čiarka sa píše pred koncovými úvodzovkami, napr. „Narodil som sa v minulom storočí,“ dodal na záver známy komik. Ak je naopak uvádzacia veta vložená do priamej reči alebo citátu, úvodzovkami označíme každý jednotlivý úsek priamej reči alebo citátu. Koncové úvodzovky sa píšu za rozdeľovacími znamienkami, čiže za výkričníkom, otáznikom, bodkou alebo čiarkou. Ak je v úvodzovkách len jedno slovo, či výraz, píšeme koncové úvodzovky pred bodkou, výkričníkom, otáznikom, čiarkou alebo bodkočiarkou, napr. „Nové divadelné predstavenie zaznamenalo „grandiózny úspech“.

Úvodzvovky v citátoch

Samostatnou kapitolou je písanie úvodzoviek v citátoch. Píšu sa na začiatku a na konci doslovných citátov, napr. V knihe autor uvádza: „Uhorskí králi z habsburského rodu si často z rozličných príčin nechávali ešte za svojho života korunovať svojich nástupcov.“

Úvodzovky dávame aj vtedy, keď chceme zvýrazniť nejaký pojem, napr. Bola to úplná „šalenota“. Úvodzovkami sa označujú aj slová, ktorým chceme dodať istú dávku irónie, napr. Neviem, či tento „pohyb“ môžeme zaradiť medzi šport.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.