Bakalárska práca : Komunikácia učiteľ

Bakalárska práca : Komunikácia učiteľ

V rámci zmien, ktoré prebiehajú vo svete v rôznych oblastiach života spoločnosti, nadobúda komunikácia čoraz väčší význam. S istým nadhľadom by sme mohli povedať, že komunikácia je v súčasnom svete všadeprítomná. Dokonca sa v niektorých kruhoch začína používať pojem „doba komunikačná“. Tým, ako sa rozširujú možnosti a formy komunikácie prostredníctvom technologických zariadení, stáva sa čoraz cennejšou a dôležitejšou priama medziľudská komunikácia. Jej význam a miesto sú nenahraditeľné v medziľudských vzťahoch, a to sa netýka len vzťahov blízkych, priateľských, ale aj vzťahov vo výchovno-vzdelávacom procese. Technológia sa rozširuje do celého spektra možnosti pôsobnosti, no jedno miesto zabrať nikdy nemôže. Žiadna najmodernejšia interaktívna tabuľa, žiadny najmodernejší počítač a žiadny najmodernejší tablet nemôžu nahradiť ľudský faktor a osobnosť pedagóga, ktorý je životne dôležitou súčasťou každého výchovno-vzdelávacieho procesu. Jeho prístup k žiakom, a v súvislosti s tým aj jeho komunikačné kompetencie, zohrávajú významnú úlohu v procese efektívneho pôsobenia na žiaka, úspešného rozvoja jeho osobnosti a kognitívnych schopností.

Preto sme sa v našej práci zamerali na problematiku komunikácie, špecifiká komunikácie stredoškolákov ako malej sociálnej skupiny a v súvislosti s tým aj na komunikačné kompetencie učiteľa. V prvej kapitole našej práce sme venovali pozornosť vymedzeniu pojmu komunikácia, jej význam v živote človeka, jej foriem, ako aj vymedzeniu konkrétnych foriem komunikácie využívaných vo výchovno-vzdelávacom procese, pedagogickej komunikácii a jej špecifikám. V druhej kapitole sme charakterizovali socializáciu žiaka a v tretej kapitole sme popísali triedu ako sociálnu skupinu, komunikáciu v rámci nej, v súvislosti s tým aj komunikačné kompetencie žiakov a učiteľa.

V štvrtej kapitole, v rámci praktickej, respektíve aplikačnej časti našej práce, sme sa zaoberali problematikou komunikačných kompetencii učiteľa vo vzťahu k vyučovaniu žiakov na strednej škole a možnosťami ich rozvoja v praxi z hľadiska verbálnej a neverbálnej komunikácie učiteľa so žiakmi. Nami zostavená praktická príručka v závere práce (v prílohe 3) poukazuje na niektoré vhodné a nevhodné prejavy v komunikácii u učiteľa v školskom prostredí a poskytuje podnety na možné zlepšenie jeho komunikačných kompetencií.

Bakalárska práca vzor :

bakalarska-praca-komunikacia-ucitelbakalarska-praca-komunikacia-ucitel2bakalarska-praca-komunikacia-ucitel3
Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.