Úvod diplomovej práce

Teoretická časť diplomovej práce sa začína úvodom, v ktorom autor popíše, akú tému si pre spracovanie diplomovej práce zvolil, prečo si túto tému zvolil a v skratke popíše, čomu sa bude v v diplomovej práci venovať. Má byť jasný, stručný a výstižný.

Úvod sa nemá zamieňať s predhovorom. Úvod sa vzťahuje na obsah spracovanej témy a uvádza čitateľa do problematiky. Úvod sa ako názov kapitoly môže, ale nemusí číslovať.

V úvode diplomovej práce môže autor spomenúť tiež aj bibliografické zdroje, ktoré tvorili základ pre spracovanie teoretickej časti, neuvádza sa však podrobný zoznam použitej literatúry.

Ak diplomová práca obsahuje aj empirickú časť, autor stručne v úvode popíše, čo je predmetom a cieľom empirickej časti. V úvode tiež autor popíše jasne hlavný cieľ práce a tiež čiastkové ciele, ktoré sú potrebné na dosiahnutie hlavného cieľa.

V úvode môže autor uviesť aj to, čím sa práca líši od iných podobných prác a čo nové prináša.

Vzor a ukážka diplomovej práce :

Diplomová práca vzor - 1

Diplomová práca vzor – 1

Diplomová práca vzor - 2

Diplomová práca vzor – 2

Diplomová práca vzor - 3

Diplomová práca vzor – 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.