Bakalárska práca Rómovia

Bakalárska práca Rómovia

Otázka vzťahu minority a majority bola dlho koncipovaná v kontexte integrácie. Dôraz sa kládol na procesy ktoré prispievajú alebo bránia vytvoreniu kultúrne homogénnej spoločnosti. Koncom šesťdesiatych rokov sa objavil koncept my verzus oni, ktorý vo svojej podstate reagoval na zlyhávanie integračných politík. Snažil sa vysvetliť podstatu toho, prečo sa udržujú symbolické hranice medzi skupinami, kultúrami. Pohľad na integráciu minorít tak získal nový rozmer a novú rovinu porozumenia. Limity integrácie už nemôžme hľadať iba v kultúre ale vo vonkajších prejavoch a postojoch osôb v medzi etnickom kontakte. Politickou otázkou súčasnosti sa stáva fakt ako nastaviť hranice vzájomného spolužitia etnických menšín s väčšinovou spoločnosťou aby sa eliminovali tendencie menšiny separovať a vytvárať uzavreté society vo vnútri väčšinovej spoločnosti.[1]

Vláda SR vo svojom uznesení č. 153 z roku 1991 deklarovala uznanie Rómov za národnostnú menšinu, prijala nimi požadované označenie Rómovia a garantovala im všestranný kultúrny a etnický rozvoj. Od roku 1991 sa Rómovia mohli po prvýkrát slobodne prihlásiť k svojej národnosti. Rómsky jazyk sa výslovne uvádza medzi regionálnymi a menšinovými jazykmi, ktoré SR uznáva na účely uplatňovania Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov. Z týchto faktov vyplýva, že na Slovensku existuje aj v právnom zmysle rómska národnostná menšina, ktorá požíva všetky práva priznávané Ústavou SR národnostným menšinám.[2]

Bakalárska práca vzor rómovia:

bakalarska-praca-romovia bakalarska-praca-romovia2 bakalarska-praca-romovia3
Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.