Bakalárska práca : ZÁKONNÍKA PRÁCE A ZÁVISLÁ PRÁCA

Bakalárska práca : ZÁKONNÍKA PRÁCE A ZÁVISLÁ PRÁCA

Na úvod mojej bakalárskej práce, ktorá sa zaoberá predovšetkým subjektmi pracovnoprávnych vzťahov, musíme uviesť hlavne dôležitý význam novely zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov s účinnosťou k 1.1.2013, ktorá zmenou v právnej úprave vymedzenia pojmu závislá práca ovplyvnila tak ako pracovnoprávne vzťahy, taktiež právne postavenie subjektov v daných vzťahoch, čím sa zabraňuje v značnej miere aj vyhýbaniu sa zákonu.

Prácu je rozčlenená na štyri kapitoly, ktoré sú nadväzujúc na uvedenú problematiku delené na podkapitoly, ktoré bližšie konkretizujú príslušnú tému. Pričom v celej práci sa pridržiavame v súčasnosti platného znenia Zákonníka práce a ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky a zdrojmi je odborná literatúra ako knižné publikácie aj zborníky vedeckých konferencií, odborné články publikované v odborných časopisoch a v nepatrnej miere internetové zdroje.

Prvá kapitola sa zameriava na pôsobnosť Zákonníka práce, hlavne na jeho vecnú pôsobnosť pre priblíženie tohto právneho predpisu čitateľovi a pre lepšie pochopenie následných kapitol. A zároveň v tejto kapitole venujeme pozornosť vymedzeniu pojmu závislej práce, na ktorom sa odvíjajú aj pracovnoprávne vzťahy a postavenie subjektov uvedených vzťahov a jej samotný význam v pracovnom práve.

V druhej kapitole rozoberáme pracovnoprávne vzťahy, konkretizujeme určenie tohto pojmu a základné charakteristické znaky, ich obsah a predmet a v neposlednom rade ich klasifikáciu, od ktorej závisí aj ďalšie ponímanie subjektov podľa toho, či vystupujú v individuálnych alebo kolektívnych vzťahoch.

Bakalárska práca vzor :

bakalarska-praca-pracabakalarska-praca-praca2bakalarska-praca-praca3
Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.