Dizertačná práca – Formálna stránka

 

dizertacna-praca

Dizertačná práca je záverečnou prácou tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, tzv. doktorandského. Okrem rozsahu sa od bakalárskej a diplomovej práce líši svojím obsahom.

Dizertačnou prácou ako študent preukazujete schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja, na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť a na riešenie teoretických i praktických problémov vedného/študijného odboru. Ako autor prácou preukazujete schopnosť spracovať zvolený vedecký problém s medziodborovým prístupom a s vypracovaním konkrétnych riešení a záverov.

Výsledky dizertačnej práce:

Práca sa má vyznačovať vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej odbornej literatúry. Výsledky dizertačnej práce majú charakter autorsky originálnych, nových poznatkov v danej problematike.

Dizertačná práca (dizertácia) rieši zložitý odborný problém s využitím bohatého dokladového materiálu a vedeckých metód. Súčasťou dizertácie je vlastný vedecký výskum doktoranda. Dizertačná práca musí byť obhájená pred komisiou a doktorand úspešne ukončí doktorandské štúdium doktorandskými skúškami. Dizertácia je predpokladom pre udelenie akademického titulu PhD. (v minulosti aj CSc.)

Formálna a obsahová stránka dizertačnej práce:

Podobne ako všetky záverečné práce, aj dizertačná sa musí riadiť smernicou vysokej školy po formálne a obsahovej stránke. Zvyčajne sa práca píše v slovenskom jazyku, ale po schválení fakultou je možné prácu napísať a obhájiť aj v cudzom jazyku. Vtedy je súčasťou práce aj časť s názvom Resumé, kde stručne zhrniete obsah vašej dizertačnej práce. Resumé tvorí približne 10% rozsahu záverečnej práce. Rozsah dizertačnej práce je v rozmedzí 80-120 normostrán.

 

 

https://pisanieprac.sk/rychla-objednavka
Tento obsah bol zaradený v Dizertačná práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.