Názov kapitoly v záverečnej práci – TU Zvolen

Jadro je hlavná časť práce a jeho členenie je určené typom práce. Vo vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti:
• súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,
• cieľ práce,
• metodika práce a metódy skúmania,
• výsledky práce,
• diskusia.


V časti Súčasný stav riešenej problematiky autor uvádza dostupné informácie a poznatky týkajúce sa danej témy. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich a zahraničných autorov. Podiel tejto časti práce má tvoriť približne 30 % práce.
Časť Cieľ práce jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet riešenia. Súčasťou sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa hlavného.
Časť Metodika práce a metódy skúmania spravidla obsahuje:
• charakteristiku objektu skúmania,
• pracovné postupy,
• spôsob získavania údajov a ich zdroje,
• použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov,
• štatistické metódy.
Výsledky práce a diskusia sú najvýznamnejšími časťami záverečnej práce. Výsledky (vlastné postoje alebo vlastné riešenie vecných problémov), ku ktorým autor dospel, sa musia logicky usporiadať a pri popisovaní sa musia dostatočne zhodnotiť. Zároveň sa komentujú všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s výsledkami iných autorov. Ak je to vhodné, výsledky práce a diskusia môžu tvoriť aj jednu samostatnú časť a spoločne tvoria spravidla 30 až 40 % záverečnej práce.

1.1 Názov podkapitoly

Podkapitoly diplomovej práce slúžia na členenie textu diplomovej práce s cieľom čo najväčšej prehľadnosti.

1.1.1 Názov Tretia úroveň

Editujte svoju prácu v kapitolách a podkapitolách. Čísla kapitol a podkapitol (druhej a tretej úrovne) sa citujú v texte práce takto:
… V kapitole 1 sme už uviedli, že …; … pozri 2.1 … atď. …
Odporúčaný rozsah bakalárskej práce je 30 až 40 strán (54 000 až 72 000 znakov vrátane medzier), diplomovej práce 50 až 70 strán (90 000 až 126 000 znakov), dizertačnej práce 80 až 120 strán (144 000 až 216 000 znakov) a habilitačnej práce do 150 strán.
Do tohto rozsahu sa počíta len hlavný text, t. j. úvod, kapitoly, záver a zoznam použitej literatúry. Dôležitejší ako rozsah práce je kvalita práce a úroveň jej spracovania. Pri písaní je dôležité dbať na vyváženosť (proporcionálnosť) jednotlivých častí práce (pozri Gonda Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.):
• úvod má spravidla 2 – 3 strany,
• teoreticko-metodologická časť tvorí spravidla jednu tretinu práce,
• ostatné kapitoly tvoria približne dve tretiny práce,
• záver má zvyčajne 2 – 3 strany.

1.1.1.1 Názov štvrtá úroveň

Editujte svoju prácu v kapitolách a podkapitolách. Čísla kapitol a podkapitol (druhej a tretej úrovne) sa citujú v texte práce takto:
… V kapitole 1 sme už uviedli, že …; … pozri 2.1 … atď. …

1.1.2 Názov Tretia úroveň

Editujte svoju prácu v kapitolách a podkapitolách. Čísla kapitol a podkapitol (druhej a tretej úrovne) sa citujú v texte práce takto:
… V kapitole 1 sme už uviedli, že …; … pozri 2.1 … atď. …

Vzor členenia kapitol v záverečnej práci:

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca. Zálohujte si trvalý odkaz.