Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v NitreUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) bola oficiálne založená 23. októbra 1996 schválením Národnou radou Slovenskej republiky. Slávnostná inaugurácia sa konala 13. februára 1997. História nitrianskej univerzity však siaha oveľa ďalej – až do roku 1959, kedy v Nitre vznikol Pedagogický inštitút ako predchodca súčasnej univerzity.

Vysoká škola sa spočiatku zameriavala na prípravu učiteľov pre základné a stredné školy. Postupne rozvinula svoje aktivity aj do oblasti prípravy budúcich sociálnych pracovníkov, odborníkov pre kultúrne zariadenia, politológov, katechétov, žurnalistov, archeológov, historikov, muzeológov, biológov, environmentalistov, matematikov, fyzikov, informatikov, psychológov a podobne.

Štúdium prebieha v rôznych akreditovaných študijných programoch v dennej alebo externej forme štúdia v troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania:

  • bakalárske štúdium so štandardným trvaním 3 roky, ukončené akademickým titulom bakalár (Bc.),
  • magisterské štúdium s trvaním 2 roky, ukončené akademickým titulom magister (Mgr.),
  • doktorandské štúdium s trvaním 3 roky v dennej a 5 rokov v externej forme, ukončené titulom philosophiae doctor (PhD).

Okrem toho UKF organizuje v rámci celoživotného vzdelávania aj ďalšie vzdelávanie.

Vzdelávanie sa realizuje na piatich samostatných fakultách Univerzity Konštantína Filozofa:

  • Fakulta prírodných vied,
  • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva,
  • Fakulta stredoeurópskych štúdií,
  • Filozofická fakulta,
  • Pedagogická fakulta. [1], [2]

Smernica o záverečných prácach – UKF Nitra

Výber témy bakalárskych a diplomových prác – UKF Nitra

Štruktúra záverečnej práce – UKF Nitra

Citácie a bibliografické odkazy – UKF Nitra

Formálna úprava záverečnej práce – UKF Nitra

Tento obsah bol zaradený v Smernice záverečných prác a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.