Obhajoba práce

Cieľom obhajoby je oboznámiť komisiu s vašou prácou. Obmedzte sa na takú prezentáciu, ktorá komisii stručne vysvetlí, aký problém ste riešili.

Na obhajobe bakalárskej, diplomovej alebo inej záverečnej práce sú dôležité viaceré faktory vplývajúce na výsledok obhajoby. Dôležité sú jednak vizuálne časti, ako napr. prezentácia. Nakoľko prezentujúci obhajuje svoju záverečnú prácu pred komisiou aj hlasovým prejavom, rečou tela a výzorom, mal by zvoliť vhodné oblečenie a mal byť upravený (odporúča sa spoločenské oblečenie).

Pri obhajobe treba pôsobiť uvoľnene, sebavedome, udržiavať očný kontakt s prítomnými, rozhodne sa netreba otáčať k prítomným chrbtom. Ústnu obhajobu odporúčame doplniť elektronickou, prípadne audiovizuálnou prezentáciou v Powerpointe, čo v dnešnej dobe aj bežne na školách vyžadujú.

Na čo sa treba pri obhajobe zamerať

  • predstaviť svoju prácu v skratke (názov, cieľ, metodika, prínos práce, prečo si študent vybral danú tému pre svoju bakalársku prácu, atď.),
  • prezentovať stručnú charakteristiku jednotlivých častí práce,
  • vecne, konštruktívne a jednoznačne zodpovedať otázky školiteľa a oponenta, ktoré položili študentovi v posudku.

Čomu sa treba pri obhajobe vyvarovať

  • nedodržanie časového limitu, ktoré vzniká obvykle kvôli nedostatočnej príprave a nácviku prezentácie v domácom prostredí,
  • zdĺhavé opakovanie teoretickej časti, potom nie je čas na prezentáciu vlastnej práce,
  • príliš dlhé alebo stručné odpovede na otázky komisie,
  • autor dostatočne jasne nevyzdvihne cieľ práce, vlastné výsledky a prínos práce pre prax.

Na čo sa treba pri obhajobe zamerať:

– predstaviť svoju prácu v skratke (názov, cieľ, metodika, prínos práce, prečo si si vybral tému…)

– stručná charakteristika jednotlivých častí práce

– vecné, konštruktívne a jednoznačné zodpovedanie otázok školiteľa a oponenta, ktoré položili študentovi v posudku

Čomu sa treba pri obhajobe vyvarovať:

– nedodržanie časového limitu, ktoré vzniká obvykle kvôli nedostatočnej príprave a nácviku prezentácie v domácom prostredí

– zdĺhavé opakovanie teoretickej časti, potom nie je čas na prezentáciu vlastnej práce

– príliš dlhé alebo stručné odpovede na otázky komisie

– autor dostatočne jasne nevyzdvihne cieľ práce, vlastné výsledky a prínos práce pre prax

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca, Diplomová práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.