Prílohy bakalárskej práce

diplomová práca

Niekedy sú nevyhnutnou súčasťou bakalárskej práce aj prílohy. Nie vždy je nutné ich v práci uvádzať, no v určitých prípadoch môžu byť nápomocné. Slúžia najmä na vytvorenie detailnejšej predstavy o skúmanej problematike alebo o iných uvádzaných dátach a informáciách.

Hodnotitelia v komisii sa zväčša venujú úzkemu okruhu vybranej problematiky daného študijného programu, a teda sa nemusia orientovať v téme bakalárskej práce. Prílohy v bakalárskej práci im môžu jasne definovať, o čom celá bakalárska práca je.

V prílohách sa nesmú objaviť také materiály, o ktorých sa v teoretickej časti vôbec nepojednávalo. Príloha slúži len na doplnenie faktov v teoretickej časti práce a na lepšiu ilustráciu informácií.

Typy príloh v bakalárskej práci

V prílohách môže byť:

  • fotografický materiál,
  • zvukovo – obrazový materiál,
  • zvukový materiál.

Každá fotografia či iný materiál sa nesmie nachádzať v prílohách, pokiaľ nebol spomenutý v teoretickej časti bakalárskej práce.

Zvukový materiál sa pri obhajobe bakalárskej práce prehrá členom komisie. V práci sa len uvedie zoznam príloh a popíše sa krátko o aké prílohy ide. Môže ísť o zvukový, alebo aj zvukovo-obrazový materiál. Môže ísť o ukážku hraného filmu, animovaného filmu, dokumentárneho filmu, o hudobnú ukážku, o záznam z koncertu, alebo nejakého podujatia, ktoré priamo súvisí s témou našej práce. Taktiež môže ísť o záznam rozhlasovej relácie. Túto možnosť využívajú predovšetkým študenti umeleckých a dramatických odborov.

Ak študent potrebuje počas obhajoby prehrávacie zariadenie alebo iné pomôcky, ktoré môže zabezpečiť škola, musí to vopred nahlásiť zodpovednému pracovníkovi. Dataprojektor je štandardou súčasťou obhajoby bakalárskej práce, nakoľko veľmi často študenti využívajú možnosť pripraviť si prezentáciu bakalárskej práce v programe PowerPoint.

Keďže sa hotové a zviazané práce ešte niekoľko rokov archivujú v univerzitných či vysokoškolských knižniciach, treba si dobre zvážiť informácie, ktoré v bakalárskej práci uvádzame a či dodržiavame všetky pokyny súvisiace s metodikou písania bakalárskych prác. Neskorší študenti, ktorí sa rozhodnú pre podobnú tému, akú sme spracovali my, môžu byť nesprávnymi informáciami uvedení do omylu.

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.