Univerzitné knižnice

Knižnice

Pri štúdiu zaiste potrebujete množstvo informácií na spracovanie materiálov k zadaným prácam – či už seminárnym, bakalárskym alebo diplomovým. Potrebujete mať dobrý informačný zdroj.

Práve takýmto zdrojom informácií sú, okrem iných, knižnice.

Knižničný systém Slovenskej republiky je súčasťou štátneho informačného systému a tvorí ho národná knižnica, vedecké knižnice, akademické knižnice, verejné knižnice, školské knižnice a špeciálne knižnice. V mestách, v ktorých sú vysoké školy a univerzity, nájdete akademické knižnice.

Môžete si vybrať podľa toho, na akej vysokej škole alebo univerzite študujete, napríklad:

Akademická knižnica Univerzity Komenského

Akademická knižnica Univerzity Komenského zabezpečuje činnosti pre 13 fakúlt prostredníctvom  vlastných fakultných knižníc, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach Bratislavy, resp. aj v iných mestách SR. Sú to:

Slovenská technická univerzita

Pri štúdiu technických odborov vám pomôže navštíviť niektorú z knižníc Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:

Ekonomická univerzita v Bratislave

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave  je celouniverzitná akademická knižnica, ktorá plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou.

Slovenská zdravotnícka univerzita

Univerzitná knižnica Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) je zameraná na medicínu a príbuzné odbory.

Trnavská univerzita v Trnave

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity poskytuje knižnično-informačné služby študentom, učiteľom a zamestnancom Trnavskej univerzity, ako aj odbornej verejnosti. Súčasťou knižnično-informačného systému Trnavskej univerzity sú okrem univerzitnej knižnice aj tieto knižnično-informačné pracoviská:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je ústrednou knižnicou Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Súčasťou knižnično-informačného systému Univerzitnej knižnice UCM v Trnave sú aj tieto pracoviská:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne poskytuje knižnično-informačné služby študentom, učiteľom a zamestnancom univerzity.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre poskytuje svoje služby študentom a zamestnancom SPU v Nitre, študentom stredných a  vysokých škôl,  vedeckým a výskumným pracovníkom, širokej odbornej i laickej verejnosti.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzitná knižnica poskytuje knižnično-informačné služby pedagogickým a vedeckým pracovníkom, doktorandom, študentom všetkých foriem štúdia a ostatnej odbornej verejnosti.

Technická univerzita vo Zvolene

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene je akademickou knižnicou a jedinou vedeckou knižnicou špecializovanou na oblasť lesníctva a drevárstva v rámci Slovenskej republiky.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzitná knižnica UMB poskytuje prezenčné a absenčné výpožičné služby, poradenské a bibliografické služby, informačné vzdelávanie používateľov, prístup k 67 počítačom pripojeným na internet a iné služby potrebné k štúdiu.

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity poskytuje výpožičné, bibliograficko–informačné, rešeršné, konzultačné a poradenské, vzdelávacie a reprografické služby.

Katolícka univerzita v Ružomberku

Univerzitná knižnica KU v Ružomberku je prístupná pedagogicko-vedeckým pracovníkom, poslucháčom všetkých foriem štúdia a odbornej verejnosti.

K dispozícii sú aj pracoviská v ďalších mestách:

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, pracovisko Košice,

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, pracovisko Spišské Podhradie.

Technická univerzita v Košiciach

Univerzitná knižnica poskytuje služby pedagógom, výskumníkom i ostatným zamestnancom TUKE, študentom TUKE a iným záujemcom verejného prostredia. Knižnica slúži aj ako vzdelávacie pracovisko v rozsahu svojej špecializácie a poskytuje pravidelné školenia knižnično-informatickej výchovy pre TUKE, ako aj pre záujemcov z iných pracovísk a knižníc na Slovensku.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach má k dispozícii študovne, predajňu kníh, poskytuje výpožičné služby registrovaným používateľom s platným preukazom používateľa, reprografické služby aj informačné vzdelávanie. Príležitostní návštevníci môžu využiť jednodňovú registráciu. Univerzitná knižnica má v Košiciach niekoľko pracovísk:

  • Lekárska knižnica – Tr. SNP 1,
  • Prírodovedecká knižnica – Medická ul.,
  • Právnická knižnica – Kováčska 26,
  • Knižnica na FVS – Popradská 66,
  • Filozofická knižnica – Moyzesova 9.

Služby knižníc sú dostupné v čase otváracích hodín.

Prešovská univerzita v Prešove

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove poskytuje knižničné a informačné služby pedagogickým, vedeckým a odborným pracovníkom univerzity, poslucháčom všetkých foriem štúdia a odbornej verejnosti.

Tento obsah bol zaradený v Knižnice. Zálohujte si trvalý odkaz.