Ako získať štipendium

Asi neexistuje žiadny študent, ktorému by sa nezišli peniaze navyše. Sú však medzi nimi aj takí, ktorí si štúdium na vysokej škole z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. Aké majú študenti možnosti uchádzať sa a získať štipendium na štúdium na vysokej škole?

Sociálne štipendium

Pre študentov, ktorí pochádzajú zo slabších finančných pomerov, sú určené sociálne štipendiá. Môžu byť priznané iba študentom, ktorých rodinné príjmy sa približujú sumám životného minima. Tieto štipendiá dokážu pokryť aspoň časť nákladov na štúdium – či už učebnice, ubytovanie či iné súvisiace výdavky.

Sociálne štipendiá poskytuje štát študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Podmienky na získanie sociálneho štipendia sú na všetkých slovenských vysokých školách rovnaké. Jeho výška závisí od príjmu rodinných príslušníkov, ktorí sú posudzovaní spolu so študentom, a zároveň zohľadňuje aj vzdialenosť trvalého bydliska študenta od vysokej školy.

Písomnú žiadosť o sociálne štipendium môže študent podať kedykoľvek počas akademického roka na študijnom oddelení svojej fakulty a k žiadosti doložiť potrebné doklady.

Motivačné štipendium

 Podmienky priznania motivačného štipendia ustanovuje zákon č. 131/2012 Z.z. o vysokých školách a takisto štipendijné poriadky fakúlt jednotlivých vysokých škôl. Motivačné štipendium sa pritom priznáva ako prospechové alebo mimoriadne štipendium.

Prospechové štipendium môžu získať študenti v 1. alebo 2. stupni vysokoškolského štúdia. Podmienky pre priznanie prospechového štipendia si stanovujú jednotlivé fakulty zvlášť vo svojom štipendijnom poriadku. Medzi najčastejšie kritériá patrí úspešné absolvovanie predmetov s veľmi dobrým hodnotením, dosiahnutie určitého počtu kreditov, hranica váženého aritmetického priemeru známok, prípadne aj počet opakovaní skúšky. Ide o kritériá, na základe ktorých sa posúdi kvalita dosiahnutých študijných výsledkov študentov. O prospechové štipendium nie je nutné žiadať, študentovi je pridelené automaticky na základe jeho študijných výsledkov za predchádzajúci semester.

Okrem toho môžu študenti získať aj mimoriadne štipendium. Fakulta ho môže udeliť napríklad sa vynikajúce výsledky počas celého štúdia, mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu, vynikajúce výsledky vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti či reprezentáciu fakulty v súťažiach. 

Štipendium na pobyt v zahraničí

Pre študentov, ktorí chcú stráviť časť svojho štúdia v zahraničí, je k dispozícii množstvo štipendijných programov aj pre tento účel. Takéto štipendiá poskytujú študentom možnosť uhradiť aspoň časť nákladov na pobyt v zahraničí.

Každé štipendium má špecifické požiadavky, ktoré sú uvedené v podmienkach pre jeho uchádzanie. Uchádzačov o vybrané štipendium môže byť viac, pri výbere rozhodujú študijné výsledky, dodanie všetkých požadovaných dokladov, motivácia uchádzača, odporúčania učiteľov a podobne.

Vzhľadom na to, že niektoré štipendiá majú uzávierky len raz za rok a v mnohých prípadoch ide o zdĺhavý proces, takéto štipendium sa odporúča začať vybavovať aspoň rok pred plánovanou cestou do zahraničia. Informácie o zahraničných štipendiách študentom poskytuje agentúra SAIA a zahraničné oddelenia vysokých škôl.

Asi neexistuje žiadny študent, ktorému by sa nezišli peniaze navyše. Sú však medzi nimi aj takí, ktorí si štúdium na vysokej škole z finančných dôvodov nemôžu dovoliť. Aké majú študenti možnosti uchádzať sa a získať štipendium na štúdium na vysokej škole?

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.