Záver diplomovej práce

V závere diplomovej práce je potrebné zhrnúť dosiahnuté poznatky a výsledky, ku ktorým autor dospel. V závere sa tiež zhodnotí, či hlavný cieľ, ale aj čiastkové ciele, ktoré boli vytýčené v úvode diplomovej práce, boli alebo neboli splnené.

V závere študent sumarizuje tiež vlastný prínos a význam práce pre teóriu a prax. Môže obsahovať aj návrh na ďalší výskum alebo návrhy na zlepšenie.

Záver diplomovej práce pozostáva z dvoch normostrán, píše sa neosobnou formou, spravidla v minulom čase. Záver ako názov kapitoly sa rovnako ako úvod nečísluje.

Vzor záveru v diplomovej práci:

Diplomová práca - Záver

Diplomová práca – Záver

Diplomová práca - Záver2

Diplomová práca – Záver2

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.