Bakalárske a diplomové práce – UKF Nitra

Návrhy záverečných prác na UKF Nitra

Návrhy tém bakalárskych a diplomových prác na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej UKF) sa zverejňujú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF (ďalej len „AIS“) v termíne stanovenom harmonogramom príslušného akademického roka. Za zverejnenie tém záverečných prác zodpovedá vedúci školiaceho pracoviska.

Študent sa na bakalársku a diplomovú prácu prihlási prostredníctvom AIS vyplnením formulára prihlášky. Prihlášku študent vytlačí, podpíše a odovzdá na študijné oddelenie dekanátu fakulty, na ktorej je zapísaný.

Návrhy tém doktorandských prác sa zverejňujú prostredníctvom webových stránok fakulty, ktorá zároveň zverejní aj spôsob a termíny prihlasovania sa študentov na štúdium. Termín zverejnenia tém doktorandských prác je určený harmonogramom akademického roka.

Zadanie záverečnej práce na UKF Nitra

Zadanie záverečnej práce je dokument, ktorým UKF stanoví študentovi študijné povinnosti v súvislosti s vypracovaním záverečnej práce. Zadanie spravidla obsahuje:

a) typ záverečnej práce,

b) názov záverečnej práce,

c) meno, priezvisko a tituly študenta,

d) meno, priezvisko a tituly školiteľa,

e) meno, priezvisko a tituly konzultanta z UKF v prípade externého školiteľa,

f) školiace pracovisko,

g) meno, priezvisko a tituly vedúceho školiaceho pracoviska,

h) anotáciu záverečnej práce,

i) jazyk, v ktorom sa práca vypracuje,

j) dátum schválenia zadania.

Zadanie vypracúva školiteľ prostredníctvom AIS. Vedúci školiaceho pracoviska prostredníctvom AIS schváli študentovi zadanie, školiteľa, prípadne konzultanta záverečnej práce, vytlačí zadanie, potvrdí správnosť údajov svojim podpisom a zadanie doručí študentovi. Zadanie musí byť schválené a študentovi doručené najneskôr na začiatku akademického roka, v ktorom sa uskutoční obhajoba záverečnej práce.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako , , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.