Ako spôsob spolupráce školy s vonkajším okolím podporuje a brzdí kultúru školy pri dosahovaní jej kvality?

Esej vzor skolaKvalitu školy hodnotím podľa optimálnosti fungovania procesov na škole, hlavne procesu výučby, s ktorými majú byť spokojní nielen učitelia, ale aj žiaci a partneri školy. Táto spokojnosť je objektívne merateľná a hodnotená. Kvalita školy je zároveň spojená s pojmami ako úroveň školy, či úspešnosť školy. Je tu nutné rozlišovať medzi úrovňou a kvalitou školských procesov. Úroveň sa totiž sústreďuje viacej na výsledky vzdelávacieho procesu, a kvalita sa viac zameriava na procesy, ktoré vedú k dosiahnutým výsledkom.

K dosiahnutiu pozitívnych výsledkov je potrebné systematické riadenie školy, do ktorého treba zaradiť aj vzťah k partnerom. V centre pozornosti poskytovateľov školských služieb sa ocitá uspokojenie požiadaviek, či očakávaní všetkých partnerov školy. Preto si škola musí uvedomiť, že nie je opusteným ostrovom, ale musí poznať aj požiadavky svojich partnerov a vybudovať si aj spätnú väzbu, ktorá obsahuje ako vnútorné vzťahy medzi partnermi školy a poskytovateľmi služieb, tak aj celý proces výučby, ale zároveň aj problémy a ich analýzy, prípadne riešenie sťažností. Veľmi dôležité je aj vzájomné načúvanie, a realizovanie živej komunikácie s partnermi a prehodnocovanie návrhov učiteľov na zlepšenie kvality v prospech žiakov. Som presvedčená, že bez týchto opatrení a vzájomnej úcty zainteresovaných s hľadaním spoločných riešení sa bude jednať len o vnútorný boj o získanie rozhodujúceho slova, ktoré bude na úkor kultúrnych prejavov a dosahovania kvality školy, či školského procesu.

V školskej kultúre sa dôraz kladie na cielené zdokonaľovanie školy, pričom samotnú kultúru školy osobne pokladám za nástroj zušľachťovania. Kultúra školy je významná v tom sa jedná o kultúru inštitúcie, kde dochádza k tvorbe hodnôt do budúceho obdobia, pričom sa škola v každodennom živote riadi svojimi osobitnými smernicami či pravidlami. Celková reforma školy spolu s dotváraním vzdelávania ovplyvňujú aj iné vonkajšie zdroje, ktoré sa prejavujú v rôznych súvislostiach, ktoré majú vplyv na kultúrne správanie, napríklad aj národnostné, či jazykové prejavy

 

Tento obsah bol zaradený v Uncategorized a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.