Esej vzor

Ako napísať esej? Inšpirujte sa na našich stránkach. Nájdete tu eseje na najrôznejšie témy.

Na mnohých vysokých a stredných školách sa rozmohol trend písania esejí. Je to pomerne nový slohový útvar, ktorý sa u nás udomácnil.

Esej je na rozhraní umeleckého a odborného štýlu. Dobrá esej vyžaduje zrelosť, rozhľad, kreativitu a schopnosť otvoreného myslenia ako u autora, tak aj u čitateľa. Napísať dobrú esej nie je jednoduché. : Ako písať esej

Vzor a príklady eseje.

Vzor Esej: Príbeh môjho mena

„Láska je úžasná. S tou veľkou milosťou ľahko prekonáte ťažkosti. Neklesnete pod ťažkým bremenom. S láskou sa všetko trpké premieňa na sladké. Láska nepozná hraníc, necíti ťarchu, nedbá na starosti, prekonáva sa, lebo verí, že môže a zvládne aj nemožné.

Viac: https://pisanieprac.sk/esej-pribeh-mojho-mena/

Vzor Esej: Ako spôsob spolupráce školy s vonkajším okolím podporuje a brzdí kultúru školy pri dosahovaní jej kvality?

Kvalitu školy hodnotím podľa optimálnosti fungovania procesov na škole, hlavne procesu výučby, s ktorými majú byť spokojní nielen učitelia, ale aj žiaci a partneri školy. Táto spokojnosť je objektívne merateľná a hodnotená. Kvalita školy je zároveň spojená s pojmami ako úroveň školy, či úspešnosť školy.

Viac: https://pisanieprac.sk/ako-sposob-spoluprace-skoly-s-vonkajsim-okolim-podporuje-a-brzdi-kulturu-skoly-pri-dosahovani-jej-kvality/

Vzor Esej: Alkohol

V našom prostredí je alkohol najrozšírenejšou, najčastejšie používanou a dosť akceptovanou psychoaktívnou látkou. Spolu s cigaretami je vo väčšine krajín látkou bežne dostupnou a propagovanou masívnymi reklamnými kampaňami, ktoré sú zamerané predovšetkým na mladých jedincov.

Viac: https://pisanieprac.sk/esej-alkohol/

Vzor Esej: Podnikanie

Ak sa dobre pozrieme na trend súčasnej doby nevyhneme sa pohľadu na neustále sa uháňajúce ekonomicky činné obyvateľstvo po celom svete, ktoré sa každý deň uháňa za dosiahnutím spoločenského statusu, za dosiahnutím vlastného osobného prospechu a tým vlastne sa stáva, alebo sa aspoň snaží byť ekonomicky činným obyvateľstvom a to predovšetkým s cieľom dosahovať sebestačnosť a dostatok finančných zdrojov.

Viac: https://pisanieprac.sk/esej-podnikanie/

Vzor Esej: Konflikt v Sýrií

Sýria je považovaná za jednu z najvýznamnejších krajín Blízkovýchodného regiónu. V rámci revolučných udalostí v danom regióne, nazývané ako tzv. „arabská jar“ sa Sýrii ocitla spolu s ďalšími štátmi Blízkeho východu, ako je napr. Tunis, Egypt alebo Líbya v centre občianskych nepokojov.

Viac: https://pisanieprac.sk/esej-konflikt-v-syrii/

Vzor Esej: Pragmatizmus

Keď Francis Fukuyama písal svoje hádam najkomentovanejšie dielo súčasnej politickej filozofie s názvom Koniec dejín a posledný človek, svetom rezonovalo víťazstvo neokonzervativizmu Reagana nad postalinovským brežnevizmom. Významne k tomu prispela osobnosť Michaila Gorbačova, bez ktorého by bipolárny svet možno existoval až dodnes (podobne, ako je tomu v Číne – s prvkami

Viac: https://pisanieprac.sk/vzor-esej-pragmatizmus/

Vzor Esej : Severná Amerika

Severná Amerika spolu s Južnou Amerikou tvorí jeden zo svetadielov – Ameriku. Jej rozloha je necelých 5% povrchu planéty (cca 24 500 000 km2) a má takmer 515 000 000 obyvateľov. Amerika je považovaná za jeden zo svetadielov.

Viac: https://pisanieprac.sk/esej-severna-amerika/

Vzor Esej : Komunikácia

Komunikácia je prostriedok, ktorý umožnil ľuďom vyniknúť a vymaniť sa zo sveta jednoduchej biologickej existencie. Nič nestratila na svojom význame ani dnes vo svete internetovej a počítačovej komunikácie. práve naopak, dostala sa na iný stupeň. Efektívna komunikácia tvorí základ úspešného, efektívneho fungovania každého druhu ľudskej komunity.

Viac: https://pisanieprac.sk/esej-komunikacia/

Vzor Esej: Právo na prácu

Slovenská spoločnosť si podobne ako iné okolité krajiny prešla od roku 1989 mnohými zmenami, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili charakter nášho štátu. V socialistickom štáte aký tu bol pred rokom 1989 neexistovala nezamestnanosť.

Viac: https://pisanieprac.sk/esej-pravo-na-pracu/

Vzor Esej: Prezident

Naša Slovenská republika je parlamentnou formou vlády a táto forma zriadenia sa týka aj každého z nás. Týka sa to aj hlavy štátu, pretože táto osoba má postavenie v spoločnosti, reprezentuje náš štát a teda aj jeho občanov tak navonok ako aj vo vnútri štátu. Postavenie tejto osoby v našom štáte má podstatný vplyv na fungovanie nášho demokratického štátu a jeho jednotlivých inštitúcií.

Viac: https://pisanieprac.sk/esej-prezident/

Tento obsah bol zaradený v Uncategorized a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.