Aký titul sa udeľuje za obhájenie rigoróznej práce?

Množstvo záverečných prác môže byť občas mätúce. Nie je to len bakalárska a diplomová práca, ktoré nedávajú študentom spávať. Rigorózna práca je v mnohých ohľadoch náročnejšia ako spomenuté záverečné práce, preto sa k nej mnoho študentov ani nedostane.

Odradí ich nielen ďalšie štúdium, ale aj náročnosť obhajoby tejto práce. Preto mnoho študentov ani len netuší, aký titul môžu za obhájenie rigoróznej práce získať. Tituly získané za takúto obhajobu sa líšia podľa študovaného odboru, jedno však majú všetky odbory spoločné: aby mohol adept získať titul po obhájení rigoróznej práce, musí byť držiteľom titulu magister.

Titul za rigoróznu prácu

Poďme sa pozrieť na tituly za rigorózne práce a odbory, v ktorých sa získavajú:

Titul RNDr.

Tento titul sa číta ako doktor prírodných vied a získava sa v prírodovedných odboroch a študijných programoch.

Titul PharmDr.

Doktor farmácie, získava sa vo farmaceutických odboroch.

Titul PhDr.

Jeden zo známejších titulov, číta sa ako doktor filozofie a získava sa v odboroch spoločenskovedných, prípadne v odboroch zameraných na teóriu umenia.

Titul JUDr.

Doktor práv, získaný po obhajobe rigoróznej práce v právnických odboroch.

Titul PaedDr.

Teda doktor pedagogiky, získava sa v učiteľských a telovýchovných odboroch a študijných programoch.

ThDr.

Doktor teológie, titul získaný v teologických odboroch.

Je získanie niektorého z titulov náročné?

Vyšší stupeň vysokoškolského vzdelania má síce dosť záujemcov, no nie každý z nich je naň aj vhodný, a preto sa zdá, že môže ísť o náročné štúdium. Prechádzka ružovou záhradou to určite nebude, no ak sa študent zameriava na fakty, nie sú mu cudzie vedecké postupy a je vo svojej činnosti svedomitý a ide do hĺbky, nie je dôvod nepokračovať v študovaní a odísť z akademickej pôdy.

Tento obsah bol zaradený v Rigorózna práca. Zálohujte si trvalý odkaz.