Čo je to resumé?

resume

Podľa slovníka cudzích slov je resumé slovo pochádzajúce z francúzštiny a znamená “zhrnutie, prehľad, stručný obsah prejavu, článku” a p. [1]

V prípade záverečnej práce ide teda o obsah, výťah, resp. zhrnutie najdôležitejších záverov práce, ku ktorým autor pri svojom skúmaní dospel. Resumé by malo objasniť napríklad:

  • prečo si študent zvolil danú tému,
  • problematiku predkladanej práce,
  • hlavný cieľ výskumu a analýzy,
  • použité metódy,
  • stručný popis jednotlivých kapitol,
  • či sa potvrdila hypotéza,
  • či práca dosiahla stanovený cieľ,
  • čo najvýznamnejšie bolo v práci zistené,
  • prínos výskumu pre odbor,
  • ako sa dá práca ďalej využiť. [2], [3]

V akom jazyku písať resumé?

V prácach písaných v slovenčine sa resumé uvádza v anglickom alebo nemeckom jazyku podľa inštrukcií metodickej príručky konkrétnej katedry alebo fakulty. V prípade, že je práca písaná v cudzom jazyku, resumé by malo byť v slovenskom jazyku.

Aký by mal byť rozsah resumé?

Odporúčania na rozsah resumé sú rôzne. Napr. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre odporúča, aby resumé zodpovedalo rozsahu diplomovej práce a zvyčajne nepresahovalo jednu stranu textu. [4] Univerzita Mateja Bela vo svojej smernici uvádza odporúčanie na resumé až v rozsahu 10 % práce. [5]

Každopádne sa resumé odvíja od rozsahu samotnej práce a opäť bude najistejšie držať sa pokynov vlastnej katedry.

Kde umiestniť resumé?

Resumé sa spravidla umiestňuje v závere práce – napríklad medzi časti Záver a Zoznam bibliografických údajov. Pri umiestnení resumé vo vašej práci sa však riaďte odporúčaniami metodickej príručky vašej katedry alebo fakulty.

Ako písať resumé?

Keď začnete písať, venujte pozornosť dĺžke viet. Súvetia by mali byť skôr kratšie, jasné a stručné. Pokúste sa jednoducho a zrozumiteľne charakterizovať, o čo v práci ide a nezaoberajte sa podrobnosťami. Vyvarujte sa akémukoľvek citovému a osobnému zafarbeniu a nepoužívajte ani kvetnaté poetické súvetia. [3]

Vzor resumé pre záverečnú prácu

Pozrite si vzor resumé pre záverečnú prácu. Ďalšie informácie o resumé špecificky pre konkrétny typ záverečnej práce si môžete pozrieť aj na:

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.