Anotácia

Podľa akademického slovníka [1] je anotácia redukovaný text stručne charakterizujúci obsah dokumentu, poprípade informujúci o autorovi, zameraní, vedeckej alebo umeleckej hodnote dokumentu. Anotácia môže mať vysvetľujúci alebo odporúčací charakter a obsahovať informácie prevzaté z iných dokumentov.

Anotácua v závarečných prácach

V prípade záverečných prác ide teda v prípade anotácie o krátku charakteristiku či stručné zhrnutie toho, čomu ste sa vo svojej záverečnej práci venovali. Môže obsahovať tiež obsah a spôsob spracovania, a zároveň aj výsledky záverečnej práce.

Anotácia sa nachádza v úvodnej časti záverečnej práce a spravidla sa umiestňuje za zadanie práce. Zvyčajne obsahuje názov fakulty, študijný program, meno autora, vedúceho a konzultanta záverečnej práce.

Aký je rozsah anotácie?

Rozsah anotácie si určujú vysoké školy, resp. fakulty vo svojich smerniciach. Zvyčajne je to však niekoľko riadkov, napríklad v prípade anotácie bakalárskej práce je to rozsah 3-4 riadky, anotácia diplomovej práce 4-5 riadkov a anotácia rigoróznej práce 5-7 riadkov. Niektoré fakulty uvádzajú rozsah anotácie záverečnej práce až na jednu stranu, prípadne vyžadujú aj anotáciu v cudzom jazyku.

Rozdiel medzi anotáciou a abstraktom

Na rozdiel od abstraktu prináša anotácia krátke hodnotenie diela s informáciou, pre koho je určené, aké ciele sleduje. Je to teda stručný záznam, krátka informácia o diele. Môže obsahovať kritické hodnotenie, analytickú charakteristiku, ale aj špeciálny pohľad na publikáciu.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca. Zálohujte si trvalý odkaz.