Bakalárska práca – Teória literatúry

Bakalárska práca vzor – Teória literatúry

Základným kritériom na vymedzenie súboru kompetencií vo vyučovaní literatúry a jej obsahu je trojúrovňová sústava všeobecných cieľov vzdelávania. Za všeobecnú úroveň sú považované štyri strategické piliere vzdelávania – učiť sa žiť, učiť sa učiť, učiť sa spolupracovať a učiť sa konať. Ďalšiu dôležitú úroveň predstavujú kompetenčné a osobnostné ciele. Tie sú zamerané na činnostnú stránku vzdelávania a tvoria ich formatívne procesy – kognitivizácia, emocionalizácia, motivácia, socializácia, axiologizácia a kreativizácia žiaka. Najnovšia formulácia roviny cieľov vyučovania v literatúre je tvorená účelom vzdelávania, ktorý vychádza z myšlienky, na základe ktorej konečným zmyslom vzdelávania je pripraviť žiaka tak, aby bol pripravený a schopný zastávať všetky sociálne roly, ktoré sa od neho ako dospelého jedinca očakávajú – ochranca zdravia a prostredia, človek ako samouk, občan a vlastenec, profesionál a zamestnanec, manžel a rodič, tvorca domova a spotrebiteľ, využívateľ voľného času a tvorca seba samého (Hincová, Húsková, 2011).

Po takto stanovených všeobecných cieľoch vzdelávania je možné aplikovať ich a rozvíjať aj v oblasti cieľov v predmete slovenský jazyk a literatúra. To viedlo k vymedzeniu predmetových spôsobilostí – kompetencií, ktorými sa budú určené všeobecné ciele realizovať vo vyučovaní tohto predmetu. Prvým krokom bolo definovanie vzdelávacieho obsahu s komplexom jazykovedných a literárnovedných pojmov. Nový prístup znamená kvalitatívne vymedzenie úrovne zvládnutia obsahu vzdelávania, čo vyžaduje vypracovanie výkonových štandardov pre obidve zložky predmetu (Hincová, Húsková, 2011).

bakalarska-praca-vzor-teoria-literaturybakalarska-praca-vzor-teoria-literatury2bakalarska-praca-vzor-teoria-literatury3
Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.