Bakalárska práca : VZDELÁVANIE RÓMOV

Bakalárska práca : VZDELÁVANIE RÓMOV

Predmet skúmania bakalárskej práce je zameraný na vzdelávanie Rómov v európskom kontexte so zameraním na V4. Rómske etnikum je najpočetnejšou menšinou takmer v každom európskom štáte a daná problematika je determinovaná mnohými faktormi.

V súčasnosti stále vnímame prežitky diskriminačných tendencií a intolerancie voči Rómom, ktoré sa často prejavujú útokmi členov známeho hnutia skinheads. Ostatok majoritnej spoločnosti sa k problematike rómskeho etnika tiež nespráva ukážkovo. Pretrváva medzi nimi naďalej nedôvera a predsudky.

Práve vzdelávanie sa považuje za kľúčový faktor integrácie Rómov do majoritnej spoločnosti. Veľmi nízka úroveň vzdelania, ktorú rómski študenti dosahujú vedie k veľkej miere ich neuplatneniu na trhu práce. Z toho dôvodu sú odkázaní na sociálne dávky, ktoré bývajú často rozporom medzi majoritou a Rómami.

Cieľom našej záverečnej práce bolo priblížiť rómsku situácia v oblasti vzdelania a poukázať na možnosti, ktoré sú poskytované rómskym študentom na podporu ich inklúzie a odstránenie segregovaného školstva.

Práca je z prevažne teoretického charakteru, ale použitá bola v predkladanej práci aj metóda analýzy a v jej závere metóda komparácie, a to vzhľadom k obsahovej štruktúre predkladanej práce. Práca je rozdelená do troch na seba nadväzujúcich kapitol a vychádza z počiatočnej osnovy, ktorá bola počas písania práce vhodne obmeňovaná podľa dostupnosti zdrojov a logického usporiadania.

Bakalárska práca vzor :

bakalarska-praca-romoviabakalarska-praca-romovia2bakalarska-praca-romovia3
Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.