Diplomová práca – Nezamestnanosť

NEZAMESTNANOSŤ AKO CELOSPOLOČENSKÝ PROBLÉM

Nezamestnanosť je vážny celospoločenský problém, pretože znižuje ekonomickú produktivitu štátu, devastuje ľudský potenciál, môže vyvolávať rôzne sociálno-patologické javy a má nepriaznivý vplyv na fyzické i psychické zdravie obyvateľstva. V tejto práci boli predmetom záujmu mladí nezamestnaní.

SÚČASNÝ STAV POZNANIA NEZAMESTNANOSTI

Koncept nezamestnanosti je veľmi úzko spätý s konceptom práce a zamestnania. Nezamestnanosť je potrebné chápať v protiklade k zamestnanosti, nie k práci. Pretože, i nezamestnaný človek môže pracovať (ako dobrovoľník, v domácnosti, práca ako „hobby“ – na záhradke, vzájomná výpomoc medzi susedmi apod.).
Zamestnanosť a produktívna práca sú dôležité ako z celospoločenského, ekonomického hľadiska, tak i z osobnostného hľadiska každého jednotlivca.
Z ekonomického hľadiska je zamestnanosť dôležitá z toho dôvodu, že je úzko spätá s ekonomickým rastom, udržateľným rozvojom, je účinnou metódou boja proti chudobe a presadzovania sociálnej integrácie (Rievajová, 2003).
Z osobnostného hľadiska plní zamestnanie viaceré dôležité funkcie (Giddens, 1999, Vágnerová, 2008a):

 zamestnanie poskytuje mzdu, ktorá predstavuje zdroj uspokojovania potrieb človeka (súvisí i s tým, aké potreby človek vôbec má – čo si môže „dovoliť“),
 zamestnanie poskytuje sebestačnosť a ekonomickú nezávislosť na spoločnosti či rodine, čo je potvrdením dospelosti,
 zamestnanie poskytuje kontrast s domácim prostredím a tým napĺňa potrebu rozmanitosti,
 zamestnanie je základom pre získavanie a rozvíjanie vedomostí, zručností, schopností a kompetencií (a to platí i pre rutinnú prácu),
 zamestnanie napĺňa i potrebu sociálneho kontaktu, v ktorom môže jedinec participovať na širších spoločenských aktivitách,
 zamestnanie poskytuje určitú štruktúru času, pričom je deň organizovaný podľa rytmu práce (i keď niekedy môže byť ubíjajúci, prináša zmysluplné usporiadanie aktivít),
 zamestnanie je dôležité i pre stabilnú sociálnu (osobnú) identitu, ktorú poskytuje,

Vzor Diplomová práca – Nezamestnanosť

diplomova-praca-nezamestnanostdiplomova-praca-nezamestnanost2diplomova-praca-nezamestnanost2
Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca. Zálohujte si trvalý odkaz.