Diplomová práca – Nezamestanosť, Analýza problému

Nezamestnanosť – Analýza problému

Nezamestnanosť nie je len vážny spoločenský, ekonomický, sociálny, psychologický, ale domnievame sa, že i zdravotný problém. Na vplyv nezamestnanosti na zdravie človeka, alebo populácie sa môžeme pozerať z rôznych uhlov pohľadu. Za prvé je potrebné rozlišovať či máme na mysli zdravie z jeho fyzického, alebo psychologického aspektu, prípadne sa na zdravie človeka pozeráme ako na bio-psycho-sociálnu jednotu. Za druhé je potrebné rozlišovať, či máme na mysli priamy vplyv nezamestnanosti na zdravie, alebo jeho sprostredkované pôsobenie. Pod sprostredkovaným pôsobením máme na mysli vplyv nezamestnanosti na životnú úroveň jedinca v zmysle jej znižovania, čím sa znižuje i výživa človeka, čo má spätne vplyv na jeho zdravie.

Podľa nášho názoru je potrebné zdravie chápať v jeho bio-psycho-sociálnej celistvosti a nie je možné tieto zložky oddeľovať. S týmto súvisia napríklad psychosomatické ochorenia, kedy sa určitá psychická trauma/zážitok (často nevedomá) prejaví telesnými ťažkosťami. I nezamestnanosť môže byť takýmto zážitkom, najmä v prípade, keď sa nezamestnaný so svojou predchádzajúcou prácou stotožňoval/identifikoval.

Ďalším rozmerom nezamestnanosti je chudoba. Domnievame sa, že nezamestnanosť vedie k chudobe najmä v prípadoch, keď je dlhodobá. Chudobu môžeme rozlišovať ako relatívnu a ako absolútnu. Pod relatívnou chápeme chudobu v zmysle komparácie s ostatnými obyvateľmi v danej kultúre, pod absolútnou chápeme chudobu v zmysle nemožnosti napĺňať ani najzakladanejšie potreby človeka (jedlo, bývanie, ošatenie, …). V podmienkach našej kultúry sa budeme častejšie stretávať s relatívnou chudobou, pretože sociálny systém štátu garantuje určité životné minimum, na ktoré má nárok každý obyvateľ štátu. Na druhej strane je diskutabilné, nakoľko táto čiastka napĺňa základné životné potreby.

Vzor Diplomová práca – Nezamestnanosť, Analýza problému

diplomova-praca-nezamestnanost5 diplomova-praca-nezamestnanost4 diplomova-praca-nezamestnanost6
Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca. Zálohujte si trvalý odkaz.