Diplomová práca – Sociálna práca – Týrané deti

Vzor diplomová práca – Sociálna práca

Rodina zohráva významnú rolu v rozličných etapách vývinu dieťaťa, jej základné funkcie však zostávajú stabilné v oblasti biologickej, psychickej, sociálnej aj ekonomickej a prostredníctvom nich rodina napĺňa potreby dieťaťa v dostačujúcej miere vo všetkých uvedených oblastiach. Samozrejme len v prípade pokiaľ je rodina funkčná, t. j. ak dokáže na potreby dieťaťa primeraným spôsobom reflektovať a dokáže rovnako dostatočne dobre zvládať aj fungovanie rodičov v oblasti partnerstva a rodičovstva. Matějček (2003)*14 pokladá za dôležitý znak funkčnosti rodinného prostredia aj za prostriedok uchovania funkčnosti rodiny jej príslušníkmi spoločne zdieľaný humor, schopnosť spolu sa smiať a radovať.

Obvykle sa uvádza, že rodičovská starostlivosť dieťaťu poskytuje primerané naplnenie jeho potrieb v oblasti telesnej, ide o pokrytie základných biologických potrieb dieťaťa, ktoré zahŕňajú hlad, smäd, spánok, duševnej, v jej rámci sú napĺňané psychické potreby dieťaťa, k nim patrí potreba lásky a bezpečia, citovej opory, porozumenia, aj sociálnej, kde dieťa získava od rodičov modely životných hodnôt, sociálnych vzťahov, komunikácie, vzory správania sa v rôznych životných situáciách, na základe ktorých si utvára dieťa vlastný prístup k životu. Iste, je dôležité, aby dieťa malo dostatočne aj tieto svoje potreby uspokojené.

Diplomová práca - Sociálna práca - Týrané detiDiplomová práca - Sociálna práca - Týrané detiDiplomová práca - Sociálna práca - Týrané deti
Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.