Seminárna práca o sociálnej práci – Chudoba

Vzor seminárna práca – Sociálna práca

Chudoba, ako téma vhodná na diskusiu nepúta v našej krajine príliš veľkú pozornosť. Napriek tomu, čím ďalej viac začína byť práve problém chudoby a sociálneho vylúčenia viditeľný. Ako príklad z bežného života môžeme uviesť napríklad častý výskyt bezdomovcov na uliciach, ktorí nás neustále zastavujú s prosbou o pomoc, najčastejšie finančnú. Väčšina z nás sa zamyslí v momente nad tým, či tento človek potrebuje skutočne pomoc na uspokojenie svojich existenčných potrieb, alebo je to len pretvárka k tomu, aby ľahšie získal finančné prostriedky na svoju alkoholickú či inú závislosť.

Ak sa už do diskusie o chudobe zapojíme všimneme si, že táto je väčšinou plná predsudkov a neznalosti. Spoločnosť nehľadá objektívne a logické spôsoby, ako s týmto problémom bojovať, častejšie sa stretneme s obvineniami ako sa zbaviť zodpovednosti. Pre ľudí je jednoduchšie vyniesť moralizujúce súdy, kedy problém vidia jednoducho v nepriaznivých vlastnostiach chudobného človeka bez práce.

Práca je rozdelená do piatich hlavných častí, ktoré na seba obsahovo nadväzujú. Spracovaná je prevažne v teoretickej rovine s použitím odbornej literatúry, legislatívy ako aj internetových zdrojov a iných publikácií autorov, ktorí sa danou témou zaoberajú.

Na základe uvedených a mnohých iných okolností a javov súvisiacich s týmto problémom som sa rozhodla práve touto témou zaoberať. Cieľom mojej práce je úsilie priblížiť problematiku chudoby, ako aj jej príčinami a aktuálnou situáciou na Slovensku.

Seminárna práca o sociálnej práci - ChudobaSeminárna práca o sociálnej práci - ChudobaSeminárna práca o sociálnej práci - Chudoba
Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.