Diplomová práca – Sociálna práca – Zdravotné postihnute

Vzor diplomová práca – Sociálna práca

Zdravotné postihnutie predstavuje teda určitú bariéru, ktorá bráni človeku účinne prekonávať v rôznych oblastiach svojho života prekážky, s ktorými sa stretáva. Práve tým, že tieto prekážky človek s postihnutím – v porovnaní s inými ľuďmi, ktorí nemajú žiadne limity v oblasti zdravia – nedokáže sám účinne vyriešiť, prejavuje sa dopad postihnutia na neho.

Bližšie popisuje rozličné obmedzenia života jednotlivca v súvislosti s postihnutím Požár (2005). Uvádza, že u človeka s postihnutím zo psychologického hľadiska

„existuje zjavný nedostatok či deficit orgánu, alebo jeho funkcie, ktorý modifikuje procesy poznávania, nadobúdania sociálnych spôsobilostí a ich uplatňovania a u ktorého sa súčasne vyskytujú špecifické osobitosti v genéze, štruktúre a dynamike osobnosti“.

Požár (2005, s. 13)

V nadväznosti na chápanie zdravotného postihnutia z hľadiska jeho pôsobenia na zdravie človeka, pokladáme za dôležité vymedziť, čo to je zdravie a čo je to choroba.

Odborne aj verejnosťou bolo zdravie zjednodušene vnímanéako neprítomnosť choroby. Kým pôvodné a všeobecne známe vymedzenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO, 1947) hovorilo o zdraví ako o stave zachovanej úplnej telesnej, psychickej aj sociálnej pohody, jej súčasné chápanie zdravia (WHO, 2009)

diplomova praca sociálna pracadiplomova praca sociálna pracadiplomova praca sociálna praca
Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.