Seminárna práca – Sociálna práca – Šikanovanie

Vzor seminárna práca – Sociálna práca

Tento projekt je zameraný na sekundárny typ prevencie, preto je dôležité aby sme si ozrejmili podstatu sekundárnej prevencie. Podľa Sakmaryovej (In Krajňáková, 2008) zahŕňa v oblasti šikanovania v edukačnom prostredí, sekundárna prevencia cieľavedomú prácu so žiakmi so sklonom k agresivite a násiliu. Cieľom tejto prevencie je zabrániť upevňovaniu uvedených nežiaducich prejavov.

V úvode práce je tiež potrebné ozrejmiť si, čo chápeme pod pojmom šikanovanie. Ako uvádzajú autori Kalinská a Kalinský (2003) šikanovanie v škole je rovnako staré ako škola samotná, deti by neboli deťmi, keby silnejší nikdy neubližovali slabším. Už v rannom veku sa niektoré deti snažia nadobudnúť moc nad svojimi rovesníkmi zjavným alebo skrytým šikanovaním. Jedná sa o úmyselné konanie s cieľom získať psychologickú, spoločenskú či hmotnú výhodu nad inými osobami, násilím im spôsobujúc ublíženie, ponižovanie, príkorie, obmedzovanie slobody.

Kolář (2001, s. 17) označuje šikanovanie ako „vzťah, v ktorom je charakteristická úplná asymetria síl, kedy mocnejší využíva slabšieho a podupáva jeho práva. V tomto zmysle je šikanovanie zákerná často smrteľná choroba skupinovej demokracie“. Autor definuje vonkajšie rysy šikanovania nasledovne: jeden alebo viac žiakov úmyselne, väčšinou opakovane týra a zotročuje spolužiaka či spolužiakov a používa k tomu agresiu a manipuláciu. Ďalej uvádza významné vonkajšie znaky šikanovania ako: zámernosť, nepomer síl opakovanosť (nie je podmienkou) a samoúčelnosť agresie.

Socialna praca sikanovanie Socialna praca sikanovanie Socialna praca sikanovanie
Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.