OPONENTSKÝ POSUDOK DIPLOMOVEJ PRÁCE – ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

OPONENTSKÝ POSUDOK Po napísaní a záverečnom odovzdaní diplomovej práce prichádza na rad písanie posudkov. Jeden posudok píše školiteľ, resp. konzultant diplomovej práce a druhý posudok, oponentský posudok, píše oponent diplomovej práce. Oponentom môže byť zamestnanec, teda pedagóg príslušnej vysokej školy, ale aj externý pracovník, či pracovník inej vysokej školy.

Oponent vypracováva posudok dvojmo a na oboch oponentských posudkoch musí byť jeho originálny podpis. Oponentský posudok musí byť na katedre príslušnej vysokej školy najneskôr tri pracovné dni pred konaním štátnej skúšky. Pokiaľ oponentský posudok diplomovej práce nedorazí včas, treba to nahlásiť vedúcemu katedry, alebo inému zamestnancovi, ktorý je poverený riešiť podobné situácie.

Oponentský posudok diplomovej práce je dôležitou súčasťou samotnej obhajoby práce pred skúšobnou komisiou, nakoľko je nápomocný pri posúdený a zhodnotení kvality diplomovej práce. Oponent diplomovej práce hodnotí za pomoci šesťstupňovej klasifikačnej stupnice nasledovne: A= výborne, B= veľmi dobre, C= dobre, D= uspokojivo, E= dostatočne, Fx= nedostatočne. Hodnotenie musí byť vpísané priamo do oponentského posudku na úplnom konci. Maximálny počet bodov, ktoré môže oponent udeliť je 100. Bodové rozpätie jednotlivých klasifikačných hodnotení je zväčša nasledovné: A= 93-100, B= 86-92, C= 79-85, D= 72-78, E= 64-71, Fx= 63 a menej.

Oponent hodnotí v oponentskom posudku niekoľko kritérií, ktoré by mala každá diplomová práca obsahovať. Sú to základné náležitosti, na ktoré by mal byť každý študent upozornený pred, resp. počas písania diplomovej práce, aby mohol byť v tomto smere obozretnejší. Prvoradá je originalita práce, použiteľnosť pre prax, aktuálnosť danej témy, ale netreba zabúdať ani na správnu gramatiku, štylistiku, pravopis, či grafickú úpravu práce.

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.