HODNOTENIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

metodika diplomovej prace

Keď po náročnej práci odovzdáme bakalársku prácu a nahráme ju do systému, netrpezlivo očakávame hodnotenie našej, zväčša niekoľkomesačnej práce. Najneskôr tri pracovné dni pred konaním štátnej skúšky musíme mať k dispozícií dva posudky. Jeden posudok, teda hodnotenie bakalárskej práce, napíše náš konzultant, resp. školiteľ. Druhý posudok napíše oponent, ktorý nám bol pridelený. Zameranie oponenta by sa malo pritom čím najviac blížiť zameraniu našej bakalárskej práce.

Oponent bakalárskej práce na celkové zhodnotenie práce využíva nasledovné kritériá:

 • celková koncepcia riešenia a úplnosť vypracovania,
 • postupy, teda použité metódy, logická nadväznosť, štruktúra, úroveň analýzy, rozpracovanie a dokumentácia návrhu,
 • formálna a grafická úprava,
 • zrozumiteľnosť práce,
 • dosiahnuté výsledky.

Na základe výberu témy bakalárskej práce nám je pridelený školiteľ v odbore. To je v prípade, ak sme si zvolili tému bakalárskej práce zo zoznamu tém. Ak sme si tému vymysleli sami, tak požiadame o konzultovanie pedagóga, ktorého odborné zameranie je najbližšie k zameraniu našej témy. Ak nikto z príslušnej vysokej školy nie je ochotný, alebo pre vysoký počet bakalárskych prác pod jeho dohľadom nemôže konzultovať žiadnu ďalšiu prácu, musíme hľadať externého pedagóga či odborníka mimo vysokej školy, na ktorej študujeme.

Hodnotenie bakalárskej práce vypracovávajú hodnotitelia dvojmo, pričom na každom z dokumentov musia byť ich originálne podpisy. Takto sa zabraňuje prípadnému falšovaniu. Jednotlivé posudky sú dôležitou súčasťou obhajoby bakalárskej práce pred skúšobnou komisiou a sú nápomocné pri posúdení a zhodnotení kvality bakalárskej práce.

Klasifikácia bakalárskej práce

Hodnotitelia bakalárskej práce hodnotia za pomoci šesťstupňovej klasifikačnej stupnice nasledovne:

 • A = výborne,
 • B = veľmi dobre,
 • C = dobre,
 • D = uspokojivo,
 • E = dostatočne,
 • Fx = nedostatočne.

Hodnotenie musí byť vpísané priamo do jednotlivých posudkov na úplnom konci. Maximálny počet bodov, ktoré hodnotitelia môžu udeliť, je 100. Bodové rozpätie jednotlivých klasifikačných hodnotení je zväčša nasledovné:

 • A = 95-100,
 • B = 90-94,
 • C = 82-89,
 • D = 76-81,
 • E = 65-75,
 • Fx = 64 a menej.
Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , . Zálohujte si trvalý odkaz.