Oponentský posudok diplomovej práce

OPONENTSKÝ POSUDOK

Diplomovú prácu hodnotí konzultant, či školiteľ, ktorého ste si vybrali, resp. mu prislúcha daná téma diplomovej práce. Ďalším hodnotiteľom je oponent diplomovej práce, ktorého úlohou je kriticky posúdiť viacero dôležitých a vopred stanovených kritérií práce prostredníctvom oponentského posudku diplomovej práce. Je však potrebné rozlišovať, či má práca kompilačný (zhŕňa poznatky z rôznych prameňov) alebo experimentálny (založený na pokusoch/experimentoch) charakter.

Kritériá v oponentskom posudku

Najmenšiu váhu v oponentskom posudku diplomovej práce má výber témy a cieľ práce, ktoré sa hodnotia maximálnym počtom bodov 5. Je dôležité, aby téma nadväzovala na absolvovaný študijný program. Cieľ práce by mal byť jasný, výstižný a rovnako nadväzujúci na zvolenú tému. Maximálne 10 bodmi (len pri experimentálnom charaktere diplomovej práce) sa hodnotí:

V oponentskom posudku diplomovej práce nesmie chýbať ani zhodnotenie aktuálnosti a adekvátnosti literárnych zdrojov. Hodnotí sa maximálne 10 – 15 bodmi. Nemala by chýbať domáca, ale ani cudzojazyčná vedecká literatúra, ktorá zahŕňa predovšetkým monografie, časopisy a zborníky. Je možné samozrejme použiť aj internetové zdroje, no v takom prípade je dobré vyhnúť sa laickým, neodborným stránkam.

Maximálne 10 bodmi sa hodnotí aj metodika práce. Odborné poznatky a postupy musia byť správne definované. Takisto musí byť správny postup spracovania experimentov a štatistických metód. Práca musí byť reprodukovateľná.

Najdôležitejším kritériom, ktorý bude hodnotený oponentom,výsledky práce a diskusia (35 – 40 bodov), kde všetky poznatky získané dôkladným štúdiom vedeckých prameňov, ale aj všetky výsledky získané výskumom, musia byť vo vzťahu k splneniu cieľa práce.

Poslednými časťami oponentského posudkuzáver a využitie v praxi (10 bodov) a formálne spracovanie záverečnej práce (15 bodov). Oponentský posudok diplomovej práce musí zhodnotiť dodržanie štruktúry, proporcionality jednotlivých častí, spracovanie tabuliek, grafov a p.

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.