Päť vecí, na ktoré pri písaní záverečnej práce určite nezabudnite

Bakalárskapráca či diplomová práca. Každá záverečná práca dá poriadne zabrať. Je v zásadejedno, o aký druh sa jedná. Ak chcete uspieť, na nasledujúcich päť vecí by stepri ich písaní rozhodne nemali zabúdať.

Výber zaujímavej témy

Základnázásada – vyberte si tému, ktorá je vám blízka a ktorá vás zaujíma. Nielenže sav danej problematike budete lepšie orientovať, ale vás aj písanie takejto prácebude viac baviť. V konečnom dôsledku bude z vášho diela vyžarovať väčšiaautenticita ako keby ste si vybrali tému, ktorá je vám cudzia.

Keď menej vie byť viac

Zamapätajtesi, väčší rozsah práce automaticky neznamená, že sa v danej problematike lepšieorientujete a že vaša práca bude kvalitnejšia. Práve naopak. Príliš obšírnynáhľad na tému môže byť viac na škodu ako na úžitok. Snažte sa byť vecný atrefný. Nahustiť podstatné fakty a argumenty do kratšieho obsahu. Vašazáverečná práca tak bude údernejšia.

Svoje myšlienky logicky zoraďte

Neskákaťz myšlienky na myšlienku. To je ďalšia podstatná zásada, ktorej by ste sa malidržať. Vaša záverečná práca má mať ucelený koncept odrážajúci tok vašichmyšlienok, logicky zoradených a vzájomne na seba nadväzujúcich. Nezabudnite nakonkrétne príklady, prípadové štúdie, ktoré budú zvyšovať dôveryhodnosť vašejzáverečnej práce.

Zodpovedajte si tri otázky: Ako?Prečo? Na čo?

Vyhnitesa tomu, aby ste vo svojej záverečnej práci používali tvrdenia, ktoré logickýmiargumentmi nepotvrdíte. Každé svoje tvrdenie musíte dôveryhodne obhájiť.

Hotovú prácu si prejdite minimálneešte raz

Uistitesa, že vaša záverečná práca obsahuje všetky požadované náležitosti akonapríklad meno, triedu a podobne. Uistite sa, že sa v nej nenachádzajú žiadnegramatické či štylistické chyby. Uvedomte si, že dobre napísaná záverečná prácamôže mať zásadný vplyv na vašu neskoršiu profesionálnu kariéru.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.