Výber témy a odovzdanie práce

Metodika diplomovej práce zahŕňa aj proces výberu témy, ktorú študent spracuje. Zvyčajne posledný januárový týždeň príslušného roku zverejní prísloušná katedra témy pre diplomové práce. Študent si môže vybrať z ponúknutých tém tú, s ktorou sa najväčšmi stotožňuje. Pri každej téme je automaticky uvedený aj školiteľ diplomovej práce.

Téma môže byť aj voľná a študent si jej zameranie a názov vymyslí sám. Až do záverečného odovzdania diplomovej práce môže študent alebo školiteľ tému aj jej názov zmeniť. Všetko však musí schváliť školiteľ, resp. vedúci diplomovej práce.

Zadanie diplomovej práce

Aby boli splnené princípy metodiky diplomovej práce, musí študent odovzdať zadanie diplomovej práce. Informácie o termínoch odovzdávania je možné nájsť na príslušných stránkach fakúlt jednotlivých vysokých škôl. Zadanie sa odovzdáva vo dvoch vyhotoveniach podpísané školiteľom práce. Musí spĺňať formálne kritériá zadané vysokou školou. Zadanie je potrebné vypracovávať v spolupráci so školiteľom diplomovej práce.

Vypracovanie diplomovej práce

Diplomovou prácou musí študent preukázať orientáciu v problematike programu, ktorý chce ukončiť vysokoškolským titulom druhého stupňa. Mal by preukázať schopnosť pracovať samostatne, len za pomoci vedúceho diplomovej práce. Záleží od dohody, či mu prácu bude priebežne posielať po častiach, alebo ju školiteľ uvidí už celú a následne sa k nej vyjadrí. No i pri takomto postupe by mal študent každý krok, pri ktorom si nie je dostatočne istý, by s so školiteľom prekonzultovať. Základné princípy metodiky sú rovnaké pre všetky typy diplomovej práce. Nezáleží pritom na tom, či má práca charakter experimentálny, empirický alebo dokonca dokumentačný.

Odovzdanie diplomovej práce

Diplomovú prácu je potrebné odovzdať spolu s prihláškou na štátnu skúšku a s CD, na ktorom je pdf verzia diplomovej práce. Diplomová práca sa odovzdáva vo dvoch exemplároch. Dôležitou súčasťou sú aj licenčné zmluvy. Jedna so Slovenskou republikou a druhá s vysokou školou. Každá licenčná zmluva musí byť vyhotovená vo dvoch kópiách. Tieto licenčné zmluvy automaticky vygeneruje študentovi školský systém. Licenčná zmluva je zmluva podľa zákona o autorskom práve. Záverečná práca je školské dielo vytvorené študentom na splnenie študijných povinností.

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.