Parametre bakalárskej práce

metodika bakalarskej prace

Bakalárskou prácou by mal študent preukázať schopnosť orientácie v problematike študijného programu, ktorý študuje. Jeho povinnosťou je ukázať schopnosť samostatne riešiť vybranú tému a problém, ktorý z nej vyvstal. Závisí už od konkrétneho študenta, aby sa spolu so svojím školiteľom rozhodol, či bude mať práca experimentálny, empirický alebo dokumentačný charakter. Samozrejme zvolená metodika bakalárskej práce závisí aj od študijného programu, ktorý študent študuje.

Každý študent musí dodržiavať metodiku písania bakalárskej práce, ktorú vypracovala fakulta vysokej školy, na ktorej študuje. Smernice jednotlivých vysokých škôl a ich fakúlt sa môžu v niektorých bodoch zásadne líšiť.

Okraje v bakalárskej práci

Pri písaní bakalárskej práce platia podobné zákonitosti ako pri písaní akejkoľvek inej práce. Riadkovanie 1,5, písmo Times New Roman, okraje zľava 3,5 cm, sprava 2 cm a zhora a zdola 2,5 cm. Okraje treba dodržať aj vzhľadom na neskoršie správne zviazanie práce. Metodika bakalárskej práce zahŕňa aj iné parametre. Je potrebné dodržať orientáciu strany na výšku a veľkosť A4.

Rozsah bakalárskej práce

Primeraný rozsah bakalárskej práce je 50 až 70 normostrán, čo predstavuje 90 000 až 126 000 znakov vrátane medzier a poznámok pod čiarou. Jedna normostrana obsahuje 1 800 znakov. Skúsenosti študentov hovoria o tom, že viac treba dávať dôraz na správny počet znakov, ako na počet normostrán, nakoľko nie vždy sú tieto dva parametre kompatibilné.

Do počtu znakov sa započítava kompletne celý text od predhovoru až po použitú literatúru. Počítajú sa tam aj poznámky pod čiarou. Patrí tam samozrejme aj obsah, zoznam grafov, tabuliek či použitých skratiek, ale aj úvod, jadro a záver bakalárskej práce.

Veľkosť písma v bakalárskej práci

Metodika bakalárskej práce zahŕňa skutočne každú oblasť práce vrátane veľkosti písma. Názvy kapitol sa zväčša píšu veľkosťou písma 14 bodov. Hlavný text a podkapitoly veľkosťou písma 12 bodov. V niektorých prípadoch sa odporúča pri podkapitolách veľkosť písma 13 bodov, aby bola práca prehľadnejšia a nadpisy nesplývali s hlavným textom. Ak má fakulta vo svojich smerniciach zapracované, že práca musí obsahovať poznámky pod čiarou, či už ide o vysvetlivky neznámych pojmov alebo o citovanie autorov použitých diel, je potrebné ich písať veľkosťou písma 10 bodov.

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.