Rigorózna práca – Ochranné opatrenia

Rigorózna práca vzor – Ochranné opatrenia

Ochranné opatrenia predstavujú samostatnú kategóriu sankcií ukladaných za spáchanie trestných činov alebo činov inak trestných. Ochranné opatrenia nepredstavujú výlučnú kategóriu sankcií upravenú v trestnom práve. Slovenský zákonodarca zakotvuje dva druhy sankcií, ktoré predstavujú právny následok za spáchanie trestného činu alebo činu inak trestného. V kontexte zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej aj „TZ“ alebo „Trestný zákon“) sú sankciami tresty a ochranné opatrenia, ktorých uložením a výkonom je napĺňaný účel Trestného zákona.

Obe uvedené sankcie ukladané v trestnom konaní plnia nenahraditeľné miesto pri ochrane spoločnosti, pri prevencii spoločnosti a štátu pred páchaním trestných činov. Hoci plnia spoločný hlavný účel Trestného zákona, teda chránia spoločnosť, práva a oprávnené záujmy fyzických osôb a právnických osôb pred páchaním protiprávnych činov, ktoré napĺňajú znaky skutkovej podstaty trestných činov, nachádzame medzi nimi značnú diferenciáciu, čo je odôvodňuje ich samostatnú právnu úpravu.

Oblasti trestných sankcií sa výrazne dotklo prijatie zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona. Jedným z prvoradých cieľov rekodifikácie trestnoprávnych predpisov bolo dosiahnutie a zabezpečenie úrovne kodifikácie, ktorá je porovnateľná s európskym štandardom. Prvoradým cieľov, ktorým bola kladená požiadavka humanizácie, bolo stanovenie nepodmienečného trestu odňatia slobody ako trestu ultima ratio

rigorózna práca vzorrigorozná práca vzorrigorózna práca vzor
Tento obsah bol zaradený v Rigorózna práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.