Rigorózna práca verzus diplomová práca: V čom sú najväčšie rozdiely?

Rigorózna práca aj diplomová práca patria medzi záverečné práce vyskokoškolského štúdia. V nasledujúcom článku vám objasníme, v čom je medzi nimi zásadný rozdiel a aké tituly po ich úspešnej obhajobe získate.

Rigorózna práca

Píšu ju študenti postgraduálneho štúdia a ambíciou získať titul doktor (JUDr., RNDr., PhDr., PaeDr., ThDr.). Rigorózna práca je rozsahovo oproti diplomovej práci väčšia. Musí mať minimálne 70 strán. Okrem vedeckého prínosu je zásadné, že študent dokáže, že nadobudnuté teoretické poznatky z daného odboru dokáže úspešne aplikovať v praxi.

Rigorózna práca musí mať vo všeobecnosti vyššiu odbornú úroveň ako diplomová práca. Odporúča sa, aby sa študent pri tvorbe rigoróznej práce zameral na prácu so zahraničnou odbornou literatúrou a spracoval poznatky, ktoré sú pre danú oblasť nové.

Diplomová práca

Pre porovnanie s rigoróznou prácou – diplomovú prácu píšu študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorých ambíciou je získať titul inžinier, magister alebo doktor (MUDr., MDDr. a MVDr.).

Oproti rigoróznej práci je diplomovka rozsahovo kratšia, zvykom je 50 až 80 strán.

Zhrnutie

Porovnávali sme najzásadnejšie rozdiely medzi rigoróznou a diplomovou prácou. Tu je ich stručné zhrnutie:

  1. Diplomová práca ukončuje druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Rigorózna práca je čerešničkou na torte tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, tzv. doktorandského
  2. Rigorózna práca by mala byť obsahovo rozsiahlejšia ako diplomová práca
  3. Rigorózna práca by mala byť oproti diplomovej práci vyššiu odbornú úroveň
  4. Rigorózna práca je zameraná na uplatnenie teoretických poznatkov v praxi, kdežto diplomová práca je skôr teoretickejšieho charakteru
Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca, Rigorózna práca. Zálohujte si trvalý odkaz.