Seminárna práca – Citát,Citáty,Citácia

Ako použiť Citát, Citáty a Citácie v seminárnej práci

Citát:

Citát je text doslovne prevzatý (vrátane chýb – preklepov) z informačného zdroja (citovaného dokumentu). Píše sa vždy v úvodzovkách. Ak má citát viac ako štyri riadky, oddelí sa od ostatného textu a odsadí sa od ľavého okraja. Ak sa v citáte vynechávajú nejaké slová, musí sa to urobiť tak, aby sa nijako nezmenil význam citovaného textu, pričom na mieste vynechaného textu sa napíšu tri bodky (…).

Citáty slúžia na argumentáciu. Vhodné sú najmä tam, kde svojou výstižnosťou ušetria zdĺhavý výklad a v prípade, keď vlastné názory a argumenty možno podoprieť citátom autority v príslušnom odbore.

Použitie akéhokoľvek informačného zdroja, ktorý bol predtým zverejnený iným autorom bez jeho jasného označenia použitím úvodzoviek, citovania alebo inou vhodnou referenčnou metódou sa považuje za plagiátorstvo.

Citácia (citovanie):

Citácia slúži na spojenie citovaného miesta so záznamom o citovanom dokumente. Pritom tento záznam je položkou v zozname bibliografických odkazov. Citácia je skrátené označenie citovaného dokumentu podľa zvolenej metódy citovania. Citácie sa týkajú nielen citátov, ale aj parafráz a výťahov. Častejšie používaná metóda citovania je metóda prvého údaja a dátumu. Citovaný text musí byť ohraničený úvodzovkami. V prípade citujeme autora toho istého dokumentu viackrát po sebe, požíva sa skratka Tamtiež a zmena strany dokumentu (monografia, časopis).

Ak má citovaný dokument viacerých autorov, v citácii v texte sa uvedie len prvý autor a pripojí sa latinská skratka „et al.“. A ak sa použije ako zdroj osobná komunikácia, či už prostredníctvom emailu, rozhovoru, alebo telefonátu, táto sa neuvádza v zozname bibliografických odkazov.

Príklady citátov a citácií v texte práce:

Použitý zdroj – monografia:

„Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text“ (Autor, rok, s. …).

Alebo:

Podľa Autora text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text (rok, s. ….).

Vzor citátu a citácií v seminárnej práci:

Seminárna práca - Citát, Citáty, Citácie
Seminárna práca – Citát, Citáty, Citácie

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca a označkovaný ako , , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.