Seminárna práca – Sociálna práca – Zdravotná starostlivosť

Vzor seminárna práca – Sociálna práca

Pomoc vo všeobecnosti je životne a prirodzene nevyhnutnou kategóriou ľudí a ľudstva. Zmeny vo vývoji ľudskej spoločnosti dali priestor na vznik pomáhajúcich profesií. K pomáhajúcim profesiám zaraďujeme medicínu, psychológiu, pedagogiku a sociálnu prácu. Všetky tieto profesie majú svoj zmysel v pomáhaní a hľadajú spôsob ako naplniť perspektívu človeka, zabezpečiť starostlivosť o jeho zdravie a pohodu. (Brnula, 2012)

Zdravie – stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby. Zdravie je výsledkom vzťahov medzi ľudským organizmom a sociálnoekonomickými, fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi životného prostredia, pracovného prostredia a spôsobom života. Zdraviu škodlivé sú také faktory, ktoré podľa súčasných poznatkov vedy spôsobujú alebo môžu spôsobiť poruchy zdravia. Ľudský organizmus zaťažujú faktory vyplývajúce zo životných a pracovných podmienok, ktoré ovplyvňujú fyziologické a psychické funkcie ľudí (faktory životného a pracovného prostredia“ (Strieženec,1996, s.249)

Seminárna práca - Sociálna práca - Zdravotná starostlivosť Seminárna práca - Sociálna práca - Zdravotná starostlivosť Seminárna práca - Sociálna práca - Zdravotná starostlivosť
Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.