Seminárne práce na základe tvorby vlastných záverov

Veľmi často sa o vedeckej, či praktickej činnosti stretávame s tým, že sme postavení pred daný problém a musíme ho riešiť spôsobom, ktorí nám tento problém možní vyriešiť. Modelovou situáciou je j seminárna práca, ktorá nás postaví pred problém, a jej výstupom má byť vhodné riešenie.

V takom prípade je vhodné zhromaždiť dostatok zdrojov rôznych autorov, ktoré následne podrobíme analýze a získame teoretický základ, ktorý po vzájomnom porovnávaní nám poukáže na vhodný záver danej problematiky. Pritom vychádzame v prvom rade z vlastných poznatkov, ktoré podopierame údajmi od iných autorov.

Takýmto spôsobom sa nám podarí nielen prehĺbiť si znalosti, ktoré sme v priebehu edukačného procesu získali ale ískavame aj fundamentálne poznatky, ktoré môžeme využiť pri riešení záverečných prác, či pri samostatnej vedeckej, či vedeckovýskumnej práci.

Výhoda tohto postupu je, že máme možnosť konfrontovať učivo získané v edukačnom procese s najnovšími vedeckými poznatkami a závermi, vrátane polemiky, ktorá okolo danej témy panuje. Táto skutočnosť nám umožní rásť nielen po stránke študentského vzdelávania ale aj vedeckého rastu.

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca. Zálohujte si trvalý odkaz.