Parametre diplomovej práce

Každý študent musí dodržiavať metodiku písania diplomovej práce, ktorú vypracovala fakulta vysokej školy, na ktorej študuje druhý stupeň vysokoškolského štúdia. Treba si zaobstarať smernicu danej fakulty. Smernice jednotlivých vysokých škôl a ich fakúlt sa môžu v niektorých bodoch zásadne líšiť.

Tak, ako každou inou prácou vysokoškolského charakteru, musí študent aj v diplomovej práci preukázať schopnosť samostatne riešiť problematiku témy, ktorú si vybral. Mal by rešpektovať svojho školiteľa a konzultovať s ním všetky dôležité kroky. Taktiež musí študent preukázať základnú orientáciu vo vybranej problematike. Nároky pri diplomovej práci sú vyššie ako napríklad pri seminárnej alebo bakalárskej práci, s čím súvisí aj použitá metodika diplomovej práce.

Je vhodnejšie ak má diplomová práca skôr experimentálny charakter, no nie každý študijný program umožňuje poňať prácu týmto spôsobom. Niekedy je nutné dodať diplomovej práci empirický či dokumentačný charakter.

Rozsah diplomovej práce

Odporúča sa, aby mala diplomová práca rozsah minimálne 60 a maximálne 80 normalizovaných strán, čo predstavuje 108 000 až 144 000 znakov. Štandardná normostrana má 1800 znakov. Orientácia práce by mala byť samozrejme na výšku vo formáte A4.

Okraje v diplomovej práci

Vzhľadom na väzbu diplomovej práce je potrebné zachovať väčšie okraje. Spravidla sa uvádza zľava 3,5 cm, sprava 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm. Štandardom je riadkovanie 1,5 a písmo Times New Roman, tak, ako pri akejkoľvek inej práci.

Ďalšie parametre diplomovej práce

Metodika diplomovej práce zahŕňa aj nasledovné parametre. Názvy kapitol by mali mať veľkosť 14 bodov, zvyšný text a podkapitoly 12 bodov. Občas sa pri podkapitolách používa veľkosť 13 bodov. Ak je nutné písať citácie či iné dôležité pojmy v poznámkach pod čiarou, je potrebné dodržať veľkosť písma 10 bodov.

Do záverečného počtu znakov sa započítava všetok text od predhovoru po zoznam bibliografických odkazov. Patrí tam samozrejme aj obsah, zoznam grafov, tabuliek či použitých skratiek, ale aj úvod, jadro a záver diplomovej práce.

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.