Formálna úprava diplomovej práce

Diplomová práca pozostáva z nasledujúcich častí:

  1. Úvodná časť – obal, titulný list, zadanie záverečnej práce, poďakovanie (nepovinné), abstrakt v štátnom jazyku, kľúčové slová, abstrakt v cudzom jazyku, kľúčové slová v cudzom jazyku, obsah, zoznam ilustrácií a tabuliek, zoznam skratiek a značiek, slovník, licenčná zmluva a úvod.
  2. Hlavná textová časť (jadro diplomovej práce) – teoretická a empirická časť, diskusia, závery a odporúčania pre prax, zoznam použitej literatúry.
  3. Záverečná časť – register práce, dodatkové materiály a prílohy.

Formálnu stránku diplomovej práce upravujú metodické príručky písania záverečných prác. Ak škola neuvádza inak, v tom prípade sa pri diplomových prácach používa typ písma Times New Roman a riadkovanie 1,5. Veľkosť písma sa rozlišuje podľa členenia textu – či už ide o názvy kapitol alebo podkapitol. Okraje v diplomovej práci musia byť prispôsobené väzbe práce. Strana sa zarovnáva do bloku.

Vzor a ukážka diplomovej práce :

Diplomová práca vzor - 1

Diplomová práca vzor – 1

Diplomová práca vzor - 2

Diplomová práca vzor – 2

Diplomová práca vzor - 3

Diplomová práca vzor – 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.